Мачушник О. Л. Пізнавальна активність як важлива складова професійної підготовки психологів.

// Наука і освіта. 2016. №5. –223-228.

Олена Леонідівна Мачушник,
асистент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена розглядові пізнавальної активності як одного із важливих понять у психолого- педагогічній науці. Проаналізовано підходи різних дослідників до визначення понять «пізнавальна активність» та «активність» як родового по відношенню до нього. Розглянуто запропоновані вченими різноманітних нау- кових напрямків підходи до визначення типів, видів пізнавальної активності, їх критеріїв та показників. У ході дослідження пізнавальної активності студентів-психологів уточнена структура пізнавальної активності, її компоненти та рівні.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

активність, пізнавальна активність, типи, види, компоненти, критерії, рівні та показники пізнавальної активності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Мар’яненко Л. В. Особливості структурної ор- ганізації пізнавальної активності учнів / Л. В. Мар’яненко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (14). – С. 14-23.
2. Мар’яненко Л. В. Психологічні умови форму- вання пізнавальної активності слабковстигаючих ста- ршокласників: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. В. Мар’яненко. – К.: НДІ психології, 1992. – 201 с.
3. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности / А. М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1982. – № 4. – С. 5-17.
4. Щукина Г. И. Активизация познавательной дея- тельности учащихся в учебном процессе / Г. И. Щу- кина // Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 5. Якиманская И. С. Принцип активности в педаго- гической психологии / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 5-13.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.