Лучків В. З. Вікові особливості гендерних відмінностей емпатійної детермінації асертивності.

// Наука і освіта. 2016. №5. –205-211.

Віталія Зіновіївна Лучків,
аспірант,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
ЕМПАТІЙНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ АСЕРТИВНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Досліджуються гендерні особливості онтогенетичної динаміки інтегральної емпатії та її форм, а та- кож асертивності й асертивних стратегій поведінки впродовж юнацького віку. Інтегральна емпатія та її окремі форми визначаються як чинники гендерних відмінностей розвитку та проявів асертивності в юнацько- му віці. Доведено, що найбільшою мірою сприяють асертивній поведінці розвинута здатність до співчуття (у дівчат) та відсутність схильності до співпереживання (у дівчат та хлопців).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

асертивність, асертивна поведінка, інтегральна емпатія, форми епатії, гендерні відмінності, юнацькй вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Журавльова Л. П. Психологія емпатії / Л. П. Журавльова: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
2. Журавльова Л. П. Діагностика форм та типів емпатії / Л. П. Журавльова // Психологія. Зб. наук. праць НПУ ім. М.Драгоманова. – Сер. № 12. Психо- логічні науки. – 2010. – № 31(55). – С. 154 – 161.
3. Каппони В. Сам себе психолог / В. Каппони, Т. Новак. – СПб.: Питер, 1998. – 350 с.
4. Райгородский Д. Я. Практическая психодиаг- ностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара: Бахрах-М, 2006. – 672 с. 5. Poyrazli S. Adjustment problems of Turkish international student studying in the U.S. / S. Poyrazli, C. Arbona, R. Bullington, S. J. Pisecco // Coll. Stud. – 2001. – №35. – P. 52-62.
6. Jinsi A. J. Self Assertiveness and Emotional Intelligence of Higher Secondary Students / A. J. Jinsi // Unpublished M. Ed dissertation. – Farook Training College: University of Calicut. – 2006.
7. Lizzio A. Evaluations of performance feedback / A. Lizzio, K. L. Wilson, J. Gilchrist, & C. Gallois // Management Communication Quarterly. – 2003. – Vol.16. – P. 341-379.
8. Ryan E. B. Assertiveness by Older Adults with Visual Impairment: Context Matters / E. B. Ryan, A. P. Anas, H. Mays // Educational erotology. – 2008. – Vol. 34. – P. 512-515.
9. Wilson K. L. Assertion and its social context / K. L. Wilson, C. Gallois. – Oxford: Pergamon, 1993. – 205 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.