Кулаковський Т. Ю., Кулаковська О. Г. Підприємницькі наміри як передумова підприємницької діяльності.

// Наука і освіта. 2016. №5. –194-200.

Тарас Юрійович Кулаковський,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Ольга Григорівна Кулаковська,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаПІДПРИЄМНИЦЬКІ НАМІРИ ЯК
ПЕРЕДУМОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Розглянуто історію розвитку підприємництва в Україні як передумову формування підприємницьких намі- рів у населення сучасної незалежної країни. Розкрито вплив підприємницької ідеології та ідеології підприємни- цтва на підприємницькі наміри населення. Наведено результати анкетування серед випускників вищих навча- льних закладів щодо бажання займатися підприємницькою діяльністю. Дано визначення та доповнено класифі- кацію намірів, з точки зору намірів до підприємництва. Акцентовано увагу на когнітивній складовій підприєм- ницьких намірів. Запропоновано модель формування та реалізації підприємницьких намірів. Визначено завдання освіти у вирішенні питань щодо актуалізації підприємницьких намірів населення. Зазначено провідну роль державної ініціативи та цілеспрямованої роботи у вирішенні проблеми щодо формування підприємницьких намірів у населення.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

намір; підприємницький намір; дія; діяльність; підприємницька діяльність; класифікація намірів; когнітивний стан; мотиваційний стан; пізнання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Академічний тлумачний словник (1970-1980). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/ (дата звернення 20.02.2016) – Назва з екрана
2. Акперов И.Г. Психология предпринимательс- тва: учеб. пособ. / И.Г. Акперов, Ж.В. Масликова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 544 с.
3. Блинов А. К. Аналитическая философия : учебник / А. К. Блинов, В. А. Ладов, М. В. Лебедев и др. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/blinov-ladovlebedev=analytic_philosophy.pdf (дата звернення 20.02.2016) – Назва з екрана
4. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информ.- метод. пособие курсу «Психология человека» / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: Педагогическое обще- ство России, 2004. – 276 с.
5. Зав’ялова Е.К. Психология предприниматель- ства: учеб. пособ. / Е.К. Зав’ялова, С.Т. Посохова. СПб: Изд-во С. – Петерб. Ун-та, 2004.- 296 с.
6. Загальна психологія: підручник / С.Д. Мак- сименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко та ін.; за заг. Ред. С.Д. Максименка. – 3-є вид. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 688 с.
7. Канівець Т.М. Особливості формування пси- хологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри / Т.М. Канівець, Л.М. Карамушка. //Організаційна психологія. Економічна психологія. Інститут психології ім. Г.С. Костюка – 2015. – №1. – С. 69-77.
8. Карамушка Л. М. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Л. М. Карамушка, Г. В. Гнускіна [Електронний ресурс] // Актуальні про- блеми психології. – 2012. – Т. 1, Вип. 35. – С. 107-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh- _2012_1_35_24 (дата звернення 20.02.2016) – Назва з екрана.
9. Карамушка Л.М. Мотивація підприємницької діяльності: монографія / Л.М. Карамушка, Н.Ю. Ху- дякова. – К.- Львів: Сполом, 2011. – 208 с.
10. Карамушка Л.М. Психологічна готовність підприємців до професійної діяльності як чинник роз- витку підприємницьких організацій / Л.М. Карамуш- ка, О.В. Кренцер // Соціальна психологія. Національ- ний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. – 2010. – №1. – С.63-76.
11. Кондратьєв А. Свідомість, інтелект, намір, мета / А. Кондратьєв. – [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: http://waking-up.org/ psyhologiya -ipsyhoterapiya/svidomist-intelekt-namir-meta/?lang=uk (дата звернення 20.02.2016) – Назва з екрана.
12. Рощин С.К. Предпринимательская деятель- ность: психология и идеология / С.К. Рощин // Психо- логический журнал. – 1995. – №1. – С. 31-42. – Т.16.
13. Anscombe, G. E. M. Intention / G. E. M. Anscombe. – Ithaca : Cornell University Press, 1957. – Р. 32, 48.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.