Кирильчук І. В. Особливості формування суб’єктності учня в підлітковому віці.

// Наука і освіта. 2016. №5. –184-188.

Інна Василівна Кирильчук,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ УЧНЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються особливості формування суб’єктності учня в молодшому підлітковому віці. Представлено результати дослідження складових суб’єктності молодшого підлітка, що визначають успіш- ність соціалізації його на етапі переходу в середню школу. Обґрунтовано, що формування суб’єктності учня в підліковому віці – безперервний динамічний процес, який відображає рівень активності підлітка, його відпові- дальності, вибірковості, ставлення до себе, учбової діяльності. Стосунки з учителем та однокласниками спо- нукають молодшого підлітка до саморозвитку, до усвідомлення своєї самоцінності і цінності іншої людини.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

здібності, суб’єктність, навчальний процес, цінності, підлітковий вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К. А. Акмеологическое понимание субъекта / К. А. Абульханова- Славская // Основы общей и прикладной акмеологии.: М., 1995. – 388 с.
2. Брушлинский А. В. Проблема субъекта в пси- хологической науке / А. В. Брушлинский // Психол. журн. – 1991. – Т. 12. – № 6. – С. 3-11.
3. Волкова Е. Н. Исследование структуры субъ- ектности в младшем подростковом возрасте с разным уровнем игровой компьютерной зависимости / Е. Н. Волкова, А. В. Гришина // Психологическая наука и образование. – 2015. – Т.20. – №1 – С. 328-342.
4. Зязюн І. А. Свобода діяльності суб’єктів учіння у цілепокладанні громадянської активності / І. А. Зязюн // Науковий вісник Міжнародного гу- манітарного університету. Історія. Філо- софія.Політологія. – 2010. – Вип. 1. – С. 47-53
5. Конопкин O. A. Феномен субъектности в психологии личности / O. A. Конопкин // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 148-150.
6. Музика О. Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз осо- бистісного росту / О. Л. Музика // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2005. – № 6 (30). – Ч.І. – С. 137-143.
7. Осницкий А. К. Проблемы исследования субъектной активности / А. К. Осницкий // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 5-19.
8. Татенко В. А. Субъект психической активно- сти : поиск новой парадигмы / В. А. Татенко // Психо- логический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 3. – С. 23-35.
9. Цукерман Г. А. От умения сотрудничать к умению учить себя / Г. А. Цукерман // Психологиче- ская наука и образование. 1996. – № 2. – С. 27-42.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.