Иванова Я. В. Пассионарность и экзистенция: соотношение эмпирических показателей.

// Наука і освіта. 2016. №5. –178-184.

Янна Володимирівна Іванова,
аспірант кафедри загальної та диференціальної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, УкраїнаПАССІОНАРНІСТЬ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ЕМПІРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення взаємозв’язків компонентів пасіонарності й осмисленості життя. В історичному контексті пасіонарність розглядається як про- цес, який задає вектор розвитку суспільства і особистості, що надає особливої актуальності розгляду пасіонар- ності як психологічного феномена. Пасіонарність пов’язана з цілеспрямованістю, орієнтацією на майбутнє, ек- зистенціальною сповненістю. Прояв пасіонарності можна розглядати як спосіб протистояння особистості екзи- стенціальному вакууму, конструктивну конфронтацію з екзистенціальною тривогою. Пасіонарність розгляда- ється як схильність особистості до перетворення дійсності (зміни середовища), спрямована на реалізацію функ- ціонально стійкої мети в просторі ствердження особистісної екзистенції. Перешкодою особистісному зростан- ню є блокування екзистенційних потреб особистості. Аналіз проблеми засвідчив, що пасіонарність пов’язана з екзистенційними потребами особистості. Для виявлення взаємозв’язків компонентів пасіонарності і осмислено- сті життя був проведений кореляційний аналіз. Кореляційний аналіз показав, що деякі показники пасіонарності і свідомості життя пов’язані між собою, що свідчить про певну близкість і взаємозалежність цих властивостей. Аналіз сутності виявлених зв’язків вказує на те, що пасіонарність активізує захисний адаптивний механізм при переживанні екзистенціальної тривоги і фрустрації та допомагає особистості знаходити цілісність. Актуалізація пошукової поведінки сприяє знаходженню нових шляхів вирішення, уникнення стереотипів у поведінці. Пошу- кова активність підтримує прагнення до вираження персональності, аутентичності. Виявлені в ході кореляцій- ного аналізу позитивні зв’язки показників пасіонарності та осмисленості життя, що відображають різні аспекти екзистенції, вказують на взаємозумовленість цих явищ. Виявлено, що емоційний компонент пасіонарності створює певні труднощі в отриманні екзистенціальної сповненості. Встановлено, що пасіонарність пов’язана з самодистанціюванням, самотрансценденцією, персональністю, екзистенційністю, свободою, осмисленістю життя. Високий енергетичний потенціал пасіонарності, готовність до подолання бар’єрів на шляху до реалізації мети, орієнтація на майбутнє, пошук і реалізація екзистенційно значущої задачі, здатність рішуче і відповідаль- но включатися в життя, дає можливість особистості відчувати життя, сповнене сенсом. Вихідним пунктом в аналізі пасіонарності є схильність особистості до перетворення дійсності, зміни існуючого порядку речей для реалізації екзистенційно значимої мети як можливості здійснювати своє покликання, наповнювати життя сен- сом. Подальше вивчення пасіонарності доцільно здійснювати в напрямку пошуку взаємозв’язків пасіонарності з іншими властивостями особистості, аналізу психологічної адаптації пасіонарної особистості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

пасіонарність, екзистенція, осмисленість життя, стійкість мети, перетворення дійсності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Психология мышления / Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Ф. Спиридонов, М. В. Фалик- ман, В. В. Петухов.  СПб: АСТ, Астрель, 2008.  672с.
2. Карпинский К.В. Психология жизненного пу- ти личности: Учеб. Пособие / К. В. Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 167 с.
3. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмо- ции / А. Н. Леонтьев.  М.: Политиздат, 1977.  304 с.
4. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-ана- литическая теория личности / А. Лэнгеле.  Москва: Генезис, 2009.  160 с.
5. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция / А. Лэнгле.  Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2011.  332 с.
6. Методика для диагностики осмысленности жизни. [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://psycabi.net/testy/641-shkala-ekzistentsii-a-lengle-ik-orgler
7. Ротенберг В. С. Образ я и поведение / В. С. Ротенберг [Электронный ресурс] – Режим дос- тупа: http://www.rulit.me/books/obraz-ya-read-71149- 1.html
8. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо.  СПб.: Питер, 2012.  589с.
9. Ясперс К. Истоки истории и ее цель / К. Ясперс [пер. с нем. М. И. Левиной, 2-е изд.].  М.: Республика, 1994.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.