Дмитрієва С. М., Бутузова Л. П. Психологічні особливості самооцінки та рівня домагань старшокласників.

// Наука і освіта. 2016. №5. –166-172.

Світлана Михайлівна Дмитрієва,
кандидат психологічних наук, доцент,
завідувачка кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Лариса Петрівна Бутузова,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено якісний та кількісний аналіз результатів емпіричного дослідження психологічних особливостей самооцінки та рівня домагань у період ранньої юності та їх змістовна інтерпретація. Предста- влено вікову специфіку динамічних особливостей проявів самооцінки та рівня домагань старшокласників. Ана- лізуються особливості співвідношення самооцінки та рівня домагань юнаків та дівчат, продемонстровано тенденції взаємозв’язків та відмінностей прояву самооцінки та рівня домагань старшокласників на нижній (10-ий клас) та верхній (11-ий клас) межах віку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самосвідомість, образ-Я, самооцінка, рівень домагань, афект неадекватності, рання юність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бороздина Л. В. Что такое самооценка? / Л. В. Бороздина // Психологический журнал. – 1999. – Т. 13. – №4. – С. 99-101.
2. Кон И. С. Психология юношеского возраста / И. С. Кон // Проблемы формирования личности. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с.
3. Кулаков Р. С. Особливості становлення само- оцінки та рівня домагань старшокласників як психо- логічних детермінант їх професійного самовизначен- ня: автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд. пси- хол. наук: спец.19.00.07 «Педагогічна та вікова пси- хологія» / Р. С. Кулаков. – Київ, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 20 с.
4. Меднікова Г. І. Самооцінка та рівень дома- гань особистості як динамічна система: автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд. психол. наук: спец.19.00.01 «Загальна психологія, історія психоло- гії» / Г. І. Меднікова. – Одеса, ОНУ ім.І.І. Мечнікова, 2002. – 22 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.