Журавльова Л. П. Дончев Ф. А. Исследование образа тела в сознании трансгуманистов.

// Наука і освіта. 2016. №5. –142-150 .

Лариса Петрівна Журавльова,
доктор психологічних наук, професор,
декан соціально-психологічного факультету,
завідувач кафедри соціальної та практичної психології,
Филипп Альбинович Дончев,
студент соціально-психологічного факультету,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ТІЛА В СВІДОМОСТІ ТРАНСГУМАНІСТІВ


АНОТАЦІЯ:

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стрімкою динамікою науково-технічного прогресу, яка зростає з геометричною прогресією. Результати цих змін використовуються, перш за все, для забезпечення різноманітних благ людини. Наразі є актуальним вивчення психологічних аспектів проблем синтезу людського організму та продуктів прогресу, зокрема в межах трансгуманістичного світогляду. Певні дослідження здійсне- но в межах інклюзивної психології, а саме в роботі з людьми, які втратили кінцівки та змушені використову- вати протези для поліпшення життєдіяльності. Проте, головна особливість трансгуманістів – це ініціювання та добровільна згода на штучне втручання у власний організм. Завдання дослідження полягає в тому, щоб проде- монструвати, що становлення образу тіла трансгуманістів є одним з варіантів особистісного розвитку людини. У статті репрезентовано теоретичну структурну модель образу тіла, яка включала: образ реального тіла (уяв- лення респондентів про своє тіло та окремі цінності стосовно тіла), образ ідеального тіла (соціально- культурний досвід респондентів та уявлення про ідеальне тіло), засоби досягнення ідеального тіла (випливають з соціально-культурного досвіду суб’єкта) та неусвідомлювані імпліцитні процеси, які не підлягають рефлексації, та наразі не можуть бути діагностованими. Відповідно до теоретичної моделі використовувались наступні методи та методики: метод вільних асоціацій на конструкти «моє тіло», «ідеальне тіло», методика ціннісних орієнтацій М. Рокича та адаптована методика репертуарних решіток Дж. Келлі. Результати дослідження: основ- ними конструктами образу ідеального тіла в свідомості трансгуманістів: сильний, витривалий, безсмертний, невразливий, контрольований на атомарному рівні. Основні способи його досягнення і форми існування поля- гають в наступних модифікаціях: кіборгізація, цифрове безсмертя, регенеративна медицина, генна інженерія довголіття. Додаткові способи (форми): наномедицина, кріоніка. Образ реального тіла: крихке, продукт еволю- ції, оболонка свідомості, слабке, кволе, хворобливе. Найбільш пріоритетні цінності, що стосуються реального тіла: здоров’я, активна життєдіяльність, раціональність, продуктивність, розвиток, самоконтроль. Найменш пріоритетні: суспільне визнання, задоволення, впевненість в собі. Вивчення особливостей образу тіла в свідо- мості трансгуманістів не є повністю вичерпним і може бути розвиненим в подальшій перспективі в рамках дос- лідження психологічних аспектів становлення трансгуманістичного світогляду в дорослому віці.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

постгуманізм, трансгуманізм, ідеальний образ тіла, реальний образ тіла, соціально- культурний досвід особистості, ціннісний компонент образу тіла.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ананьев Б. Г. Теория ощущений / Б. Г. Ананьев – Л. : Ленинградского ун-та, 1961. – С. 213-225.
2. Бехтерев В.М. Будущее психиатрии. Введе- ние в патологическую рефлексологию / В.М. Бехте- рев. – М.: Наука, 1998. – 392 с.
3. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объек- тивного изучения высшей деятельности (поведения) животных / И. П. Павлов – М. : Наука, 1973. – 661 с.
4. Подорога В. А. Феноменология тела / В. А. Подорога – М. : «Ad Marginem», 1995. – С. 21- 24.
5. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е. Т. Соколова. – М. : издво МГУ, 1989. – 216 с.
6. Джексон Тим. Inside Intel. История корпора- ции, совершившей технологическую революцию XX века / Тим Джексон. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 328 с. 7. Blakeslee S. Out-of-Body Experience? Your Brain is to Blame / S. Blackslee // New York Times. – 2006. – 9. – 12-20.
8. Federn Paul. Ego Psychology and the Psychoses / Paul Federn. – New York: Basic Books, Inc., 1952. – P. 5-6.
9. Fereidоun M. Esfandiary Up Wingers: A Futurist Manifesto / M. Fereidoun. – New York. – 1973. – P. 12- 18.
10. Fereidоun M. Esfandiary: Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World / M. Fereidoun. – Boston, 1989. – P. 70
11. Ferguson H. Modernity and Subjectivity / H. Ferguson. – New York, 2000. – P. 60-67.
12. Marco Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception / Merleau-Ponty Marco. – Tucson, 1945. – P. 41- 50.
13. Melzack R. Phantom Limbs Scientific American / R. Melzack // Secret of the Senses. – Dallas, 2006. – P. 53-59.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.