Фриз І. В., Сидоренко Н. І. Психологічні детермінанти розвитку вольових якостей в юнацькому віці.

// Наука і освіта. 2016. №5. –136-141 .

Ірина Володимирівна Фриз,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Наталія Іванівна Сидоренко,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ
ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто особливості прояву вольової сфери в юнацькому віці. Аналізуються детермінанти, що визначають розвиток вольових якостей особистості. Розглянуто внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на формування волі в структурі особистості. Виділено типи особистості за проявом вольових якостей (самодостатньо-впевнений, цілеспрямовано-наполегливий, саморегулятивний, ініціативно- імпульсивний, рішуче-сміливий, пасивно-слабовольний), та розглянуто детермінанти розвитку вольових якостей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

воля, вольові якості, розвиток вольових якостей, вольові типи особистості, навчально- професійна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К.А. Типология акти- вности личности / К. А Абульханова-Славская // Пси- хологический журнал. – 1985. – Т.6, № 5. – C. 3-18.
2. Ильин Е.П. О соотношении понятий, харак- теризирующих волевую активность человека / Е.П. Ильин // Эмоционально-волевая регуляция пове- дения и деятельности. Тезисы всесоюзной конферен- ции молодых ученых. Симферополь, 1983. – С. 140- 142.
3. Калин В.К. Воля, эмоции, интеллект / В.К. Калин // Эмоционально-волевая регуляция пове- дения и деятельности. Тезисы всесоюзной конферен- ции молодых ученых. Симферополь, 1983. – С. 171- 175.
4. Селиванов В.И. Избранные психологические произведения (воля, ее развитие и воспитание) / В.И.Селиванов. Рязанский пед. институт. – Рязань, 1992. – 576с

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.