Кузнєцова О. В. Самозмінювання як ресурс інноваційності особистості.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 117-123.

Оксана Володимирівна Кузнєцова,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної та диференціальної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


САМОЗМІНЮВАННЯ ЯК РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті наведено результати теоретико-емпіричного дослідження особливостей інноваційності в осіб з різним рівнем схильності до самозмінювання. Інноваційність розглядається як самостійна психологічна вла- стивість особистості, що виявляється у процесах взаємодії людини зі світом у аспектах його постійного змі- нювання та розвитку; як здатність особистості приймати новизну, мінливість і складність світу; стійка схильність до оновлення, що сприяє вияву перетворювальної активності та конструктивній самореалізації. Конкретними формами цієї активності стають інноваційні продукти, проекти, практики. Емпірично доведе- но, що особи з вираженою схильністю до самозмінювання відрізняються високим рівнем інноваційного потен- ціалу, більш широкими можливостями його прояву, орієнтацією на інноваційні перетворення в найбільш важ- ливих для суспільства сферах.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інноваційність, інноваційний потенціал, інноваційна взаємодія, внутрішній світ особисто- сті, самозмінювання, особистісне зростання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Власенко Ю. А. Психологічний аналіз ін- новаційного потенціалу особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Ю.А. Власенко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2003. – 19 с.
2. Карпова Ю. А. Введение в социологию инно- ватики : учеб. пособие / Ю. А. Карпова. – СПб.: Пи- тер, 2004. – 192 с.
3. Клочко В. Е. Инновационный потенциал лич- ности: системно-антропологический контекст / В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский // Вестник Томского госу- дарственного университета. – 2009. – №325. – С.146- 151.
4. Лущикова Д. В. Психологічні складові схиль- ності особистості до самозмінювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Д. В. Лущикова. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинсько- го, 2009. – 20 с.
5. Пахно И. В. Инновационный потенциал личности как междисциплинарная категория / И. В. Пахно // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2013. – №4.
6. Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Роджерс; пер. с англ. М. Злотник. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с.
7. Саннікова О. П. Діагностика схильності до самозмінювання / О. П. Саннікова, Д. В. Лущикова // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д.Ушинського. – 2008. – №4-5. – С.114-120.
8. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
9. Яголковский С. Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы : монография / С. Р. Яго- лковский. – М.: НИУ ВШЭ, 2010. – 272 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.