Кириченко О. М. Дослідження самооцінки студентів-психологів.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 113-116.

Ольга Миколаївна Кириченко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної та прикладної психології,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса,Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються теоретичні аспекти вивчення самооцінки, проблема самооцінки в сучасній науці, її залежність від особистісних особливостей учнів, а також умови становлення самооцінки студентів у пері- од навчання у ВНЗ. У результаті проведеного дослідження було виявлено особистісні особливості, пов’язані з заниженою самооцінкою (підозрілість, сумнівне ставлення до нового, стриманість, нерішучість, конформ- ність, поступливість тощо), а також із завищеною (самовпевненість, самоконтроль, імпульсивність, неза- лежність, схильність до ризику і т.п.). Адекватна або висока самооцінка особистісних особливостей студен- тів сприятиме успішності їх навчальної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самооцінка, студенти, період навчання у ВНЗ.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, – 1986.
2. Бурлачук В. Ф. Ещѐ раз к вопросу: что такое общество / В. Ф. Бурлачук // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – №1. – С. 7-8.
3. Корнеева, Л. Н. Самооценка как механизм саморегуляции профессиональной деятельности / Л. Н. Корнеева // Вестник ЛГУ . 1989 . – Вып . 4. – С. 96-97.
4. Шафажинская Н. Е. Личностная и профессиональная самооценка студента педвуза / Н. Е. Шафажинская. – М. – 1986. – С. 153-154.
5. Ширапова Д. Д. Психологические факторы развития профессиональной самооценки студентов: втореф.дисс. …канд.психол.наук / Д. Д. Ширапова. – СПб. – 2005. – С. 165-166.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.