Кириченко В. В. Життя в епоху змін.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 107-112.

Віктор Васильович Кириченко,
кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ЖИТТЯ В ЕПОХУ ЗМІН


АНОТАЦІЯ:

Робота присвячена актуальній проблемі суспільно-історичного розвитку сучасної української спільноти. Виклики сьогодення змушують особистість бути готовими до несподіванок долі, що, у свою чергу, призводить до психічного виснаження. З іншого боку, стан невизначеності формує сприятливе підґрунтя для психічної маніпуляції суспільними настроями та громадським ставленням. Сучасну епоху перемін української спільноти можна охарактеризувати як прогресивну інтеграцію у європейський культурний простір. Деякі з пересічних громадян не готові до кардинальної зміни світоглядних уявлень, що зумовлює виникнення порушень часово- просторової цілісності особистості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічна маніпуляція, психологія часу, майбутнє, психологічна готовність, ідентичність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К.А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова-Славская, Татьяна Николаевна Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304с.
2. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жиз- ненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыфе- рова // Психологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 3-18.
3. Зелинский С.А. Манипулирование личностью и массами / С. А. Зеленский. – СПб. : Издательско- Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008. – 240 с.
4. Кириченко В.В. Соціокультурні ресурси реф- лексії дискретності життєвих подій / В.В. Кириченко // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія розвитку в аксіологічному ви- мірі», 2010. – С. 53-60.
5. Кириченко В.В. Літературне полотно життя / В.В. Кириченко, К.А. Марчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видав- ництво «Фенікс», 2015. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 21. – C. 124-132
6. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И. С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335с.
7. Многомерный образ человека: на пути к соз- данию единой науки о человеке / [под общ ред. Б.Г. Юдина]. – М. : Прогресс-традиция, 2006. – 368 с.
8. Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд / Серж Московичи / Психологи- ческий журнал. – 1995. – № 1. – С. 3-18.
9. Ольшанский Д. В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.: ил.
10. Почепцов Г.Г. Контроль над розумом / Г.Г. Почепцов. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010 . – 350 с.
11. Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / Эрик Эриксон ; пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. – [2-е изд.]. – М. : Флинта : МПСИ, 2006. – 352 с.
12. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – Спб. : Питер, 2000. – 272 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.