Кабиш-Рибалка А. В. Життєві стратегії як творчі засоби проектування життєвого шляху особистості.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 95-99.

Анна Валентинівна Кабиш-Рибалка,
аспірант 3 кафедри загальної психології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
просп. Академіка Глушкова, 2-а, м. Київ, Україна


ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ТВОРЧІ ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАНЯ
ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті запропоновано класифікацію життєвих стратегій як творчих засобів проектування життєво- го шляху. Розкрито основні аспекти проблеми вибору життєвої стратегії та етапи становлення стратегії як творчого засобу проектування життєвого шляху. Розглянуто п’ять основних видів стратегій, згідно з теорі- єю В.О. Моляко, про творчу конструктологію. Це стратегії аналогізування, стратегії комбінування, реконст- руктивні стратегії, універсальні стратегії та стратегії спонтанних спроб і помилок в процесі становлення життєвого шляху.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистість, життєвий шлях, життєва стратегія, творчість, проектування життєвого шляху, вибір життєвої стратегії.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М., 1991. – 268 с.
2. Деркач А. А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы раз- вития / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – М.: Изд-во Московского психолого- социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2006. – 496 с.
3. Вахромов Е.Е. Вершины жизни и пути их достижения: самоактуализация, акме и жизненый путь человека / Е. Е. Вахромов // Прикладная психология и психоанализ. – 2001. – №4 .
4. Кон И.С. В поисках себя. Личность и самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 336 с.
5. Мілютіна К.Л. Траекторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі: монографія / К.Л.Мілютіна. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект- Поліграф», 2012. – 298 с.
6. Моляко В.А. Творческая конструктология. (Пролегомены) / В.О. Моляко – К.: «Освита Украи- ны», 2007. – 388 с.
7. Нищета В.А. Життєвий проект як орієнтир у просторі майбутнього / B.А. Нищета // Моделі компе- тентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ століття : Матеріали Всеукраїнської науково- пошукової конференції, 16-17 травня 2007 року. – К.
8. Резник Т.Е. Жизненные стратегии личности / Т.Е.Резник, Ю.М.Резник // Социс. – 1995. – № 2.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ.. и нем. / Общ. ред. Л.Я.Гозмана и Д.А.Леонтьева; вст. ст. Д.А.Леонтьева. – М.: Про- гресс, 1990. – 368 с.: ил. – (Б-ка зарубежной психологии)
10. Taylor C.W. Various approaches and definitions of creativity / C.W. Taylor / R. Sternberg (Ed.) // The nature of creativity. – Cambridge : Cambr. Press, 1988. – P. 99-126.
11. Persons and their growth. The antropological and psychological foundations of PHR education. – Canada. – 1997.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.