Гавриловська К. П., Фурман О. І. Особливості Я-концепції осіб, що перебувають у неформальних релігійних організаціях.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 78-82.

Ксенія Петрівна Гавриловська,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Олександра Ігорівна Фурман,
студентка 4 курсу соціально-психологічного факультету,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСІБ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
У НЕФОРМАЛЬНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність формування соціальної активності громадян розглядається в процесі становлення публічно- го управління в Україні. Метою дослідження визначено вплив феномену індивідуальної активності в сфері пуб- лічного управління на прийняття управлінських рішень. Під час дослідження використався аналітичний метод, анкетування державних службовців та методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса. Наведено дані щодо проблематики підвищення індивідуальної активності в процесі прийняття рішень органа- ми публічного управління. Проаналізовано вплив мотивації державних службовців на їхню активність у проце- дурах прийняття управлінських рішень. Сформовано модель впливу феномену активності на прийняття рі- шень у сфері публічного управління. Напрямом подальших досліджень розглядається вивчення впливу індивідуа- льної активності державних службовців на прийняття ризикованих рішень


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Я-концепція, неформальні релігійні організації, релігійність, рефлективність, релігійний досвід.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Крюков Д. С. Философско-религиоведческий анализ Я-концепции религиозной личности : монография / Д. С. Крюков. – Москва : Спутник+, 2012. – 124 с.
2. Мазяр О. В. Релігійний досвід як чинник ціннісної регуляції поведінки / О.В. Мазяр // Актуальні проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко. – Т.12. – Вип.4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 336 с. – С. 143-151.
3. Пирог Г.В. Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей / Г.В. Пирог // Українське релігієз- навство. – 2003 – № 26. – С. 30-37.
4. Сучкова О.В. Методика изучения социально- психологического свойства личности «Религиозность» / О. В. Сучкова // Вестник Тверского государственного университета. – 2008. – № 13 (73). – С. 136-146.
5. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 45-57.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.