Водолазська О. О. Саморегуляція у професійному становленні майбутнього фахівця.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 72-77.

Ольга Олегівна Водолазська,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


САМОРЕГУЛЯЦІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті викладено результати теоретико-емпіричного дослідження саморегуляції як чинника професій- ного становлення майбутнього фахівця – психолога. Представлено аналіз значущих кореляційних зв’язків між показниками мотивації досягнення, властивостей особистості та показниками складових саморегуляції: самоактуалізації та сенсожиттєвих орієнтацій. Візуальний аналіз представлених профілів дозволив скласти психологічні портрети представників гуманітарної та технічної спрямованості. Доведено, що саморегуляція є домінуючим чинником професійного становлення майбутнього фахівця – психолога


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

саморегуляція, професійне становлення, особистість, самоактуалізація, мотивація, сенсожиттєві орієнтації.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Батышев С. Я. Энциклопедия профессио- нального образования / С. Я. Батышев. – М. : Российская Академия образования, Ассоциация «Профессиональное образование». – 1998. – Т.1. – 512 с.
2. Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А. А. Деркач, Н. В. Кузь- мина. – М.: РАУ, 1993. – 24 с.
3. Конопкин О. А. Общая способность к саморегуля- ции как фактор субъектного развития / О. А. Конопкин // Вопросы психологи. – М. – 2004. – № 2. – С. 128–135.
4. Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека / О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – М. – 1995. – №1 – С. 5-12.
5. Конопкин О. А. Стилевые особенности само- регуляции деятельности / О. А. Конопкин, В. И. Мо- росанова // Вопросы психологии. – М. –1989. – №5. – С.18-26.
6. Психология самосознания: хрестоматия // [сост. Д.Я. Райгородский]. – Самара.: Издательский Дом «Бахрах-М», 2000. – 672 с.
7. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн – М.: Просвещение, 1976. – 415 с.
8. Санникова О. П. Феноменология личности: Избранные психологические труды / О. П. Санникова. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.