Заволока С. І. Впровадження новітніх технологій у процес навчання іноземної мови (на прикладі французької мови)

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 65-69.

Світлана Іванівна Заволока,
старший викладач кафедри іноземних мов,
Одеський національний економічний університет,
вул. Преображенська 8, м. Одеса, Україна
 


ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто особливості впровадження новітніх технологій навчання іноземної мови. Більш детально розглянуто комп’ютеризоване навчання як новий напрямок у вивченні іноземної мови. Автор показує, що використання в навчальному процесі інтерактивних технологій навчання допомагає студентам, робить процес навчання цікавим, пізнавальним, професійно-спрямованим та особистісно значущим. Кожна методика викладання іноземної мови характеризується властивими їй позитивними та негативними рисами і має свою об’єктивну цінність.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інноваційне навчання, інформаційно-комунікативні технології, метод проектів, знаннєва парадигма, Інтернет-ресурси, практико-орієнтований моно-проект  


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беспалко В.П. Програмоване навчання (дидактичні основи) / В. П. Беспалко. – М. : Вища школа, 1970. – 300 с.
2. Беспалко, В. П. Про можливості системного підходу в педагогіці / В. П. Беспалко // Радянська педагогіка. – 1990. – № 7. – С. 7-13.
3. Владимірова Л. П. Нові інформаційні технології при вивчені іноземних мов [Електронний ресурс] / Л. П. Владимірова. – Режим доступу: http://virtlab.ioso.ru/method.htm#.
4. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посіб. для студ. висш. учбових закладів / І. Г. Захарова. – М. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 192 с.
5. Левченко О. М. та ін. Основи Інтернету: Навч. посіб. / О. М. Левченко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко. – 2-ге вид., допов. та дооп. – К.: Вид. група BHV, 2009. – 288 с.
6. Нікітченко М. Використання всесвітньої мережі Інтернет в навчанні французької мови / М. Нікітченко // Французька мова. – 2009. – № 1. – 121-122.
7. Сластьонін В. А. та ін. Педагогіка: Навчальний посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов. Під ред. В.А. Сластьоніна. – М. : Вид. центр «Академія», 2002. – 576 с.
8. Шавва Тетяна. Методика викладання французької мови / Тетяна Шавва. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.
 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.