Haleta Ya. V. Issues of training mathematics teachers presented in psychopedagogical research works.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 33-37.

Ярослав Володимирович Галета,
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка,
вул. Шевченко, 1, м. Кропивницький, Україна 


ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуті дослідження та публікації з проблеми професійної підготовки майбутніх учителів математики та підходи до розв’язання відповідних завдань. Зазначено, що професійна підготовка є системним, багатоплановим та багатогранним явищем, що має певний зміст і структуру. На основі наукового дослідження С. М. Рибак визначено суперечності методологічного, дидактичного і конструктивного характеру у підготовці учителів фізико-математичного циклу. Висвітлено проблему формування методичної та інформаційної культури вчителя математики на засадах концепції неперервної методичної підготовки вчителя математики та здійснення міжпредметних зв’язків у процесі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Розглянуто ряд суперечностей, що характеризують рівень предметної та педагогічної підготовки вчителя математики, а саме: між змістом навчально-методичного забезпечення освіти та об’єктивною необхідністю наявності цілісної дидактичної системи викладання дисципліни в педагогічному закладі; між рівнем розвитку теоретичних положень психології та педагогіки, практичною значущістю предметного змісту та уніфікованістю, вузькою спрямованістю методики викладання навчальної дисципліни у виші; між орієнтацією на побудову змісту предметної освіти на основі її специфіки та необхідністю врахування психологічних характеристик сенсорно-перцептивних процесів адекватного сприйняття математичного змісту студентами. В результаті аналізу наукової літератури виділено підходи до розв’язання завдань професійної підготовки майбутнього вчителя математики: концепція підготовки фахівця, яка ґрунтується на формуванні професійної культури (О. П. Томащук), концепція професійно-педагогічної спрямованості математичної підготовки студентів (О. Г. Мордкович), система неперервної методичної підготовки, зорієнтованої на формування математичної культури вчителя математики (Н. Я. Віленкін).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів математики, предметна і педагогічна підготовки вчителя математики, професійна спрямованість.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Виленкин Н. Я. Подготовку учителей матема- тики – на уровень современных требований (предложе- ния, мнения, поиск) / Н. Я. Виленкин, А. Г. Мордкович // Математика в школе. – 1986. – № 6. – С. 6 – 10.
2. Енциклопедія освіти / АПН України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Інком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Михалін Г. О. Усунення деяких логічних про- галин шкільного курсу математики засобами матема- тичного аналізу / Г. О. Михалін, О. П. Томащук . – К. : УДПУ, 1995. – 96 с.
4. Новик И. А. Формирование методической культуры учителя математики в педвузе / И. А. Но- вик. – Минск : БГПУ, 2003. – 178 с.
5. Шиманський І. Є. До питання педагогізації викладання математичних дисциплін в педагогічних інститутах / І. Є. Шиманський // Наукові записки Київського педінституту, 1955. – Т. XVII. – Пед. серія № 1. – С. 121 – 127.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.