Vasylyshyna N. M. Review of communicative learning approaches to teaching English for tourism.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 28-32.

Наталія Максимівна Василишина,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет,
проспект Відрадний 4, корпус 7, м. Київ, Україна 


ОГЛЯД КОМУНІКАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФАХІВЦЯМ СФЕРИ ТУРИЗМУ


АНОТАЦІЯ:

У представленому науковому дослідженні розглядається проблема формування іншомовної комунікативної компетентності в галузі туризму; особливу увагу приділено з’ясуванню найбільш ефективних методів вирішення цієї проблеми. Аналізується феномен іншомовної комунікативної компетенції в галузі туризму. Визначено перелік умінь, необхідних студентам для досягнення своїх професійних, особистих цілей та завдань в умовах постійно мінливого конкурентного світу, як-от: критичне та творче мислення, лідерські якості, самостійне рефлексивне навчання, комунікативні навички тощо. Крім того, розглядається доцільність застосування в навчальному процесі «природного методу» викладання мов, запропонованого С. Крашеном і Т. Терреллом. Проведено огляд експериментального інтерактивного навчання, а також конструктивістського підходу до змішаного навчання англійської мови у сфері туризму. Перший тип навчання передбачає, що студенти самостійно формують навички професійної комунікації іноземною мовою, застосовуючи досвід участі в ній. Експериментальне інтерактивне навчання у процесі викладання англійської мови фахівцям сфери туризму реалізується за допомогою таких методів: рольові ігри, моделювання професійної діяльності, метод проектів, мозковий штурм, метод кейсів, дискусії на професійні теми тощо. Основні переваги зазначених підходів полягають у підвищенні мотивації студентів до навчальної діяльності, розвитку інтересу до вивчення іноземної мови, зорієнтованості на практичних результатах, розвитку світогляду майбутніх фахівців, забезпеченні умов для збагачення змісту комунікації іноземною мовою, вихованні навичок професійної комунікації. Також зазначається, що із застосуванням емпіричного інтерактивного навчання та конструктивістського підходу до змішаного навчання англійської мови у сфері туризму в організації самостійної роботи студентів значно змінюється роль вчителя. Він може виконувати роль консультанта, спостерігача, помічника, «джерела інформації» або координатора. Отримані результати підтверджують, що емпіричне інтерактивне навчання та конструктивістський підхід до змішаного навчання англійської мови у сфері туризму сприяють підвищенню ефективності формування професійних іншомовних комунікативних вмінь.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

іноземна мова, комунікативна компетентність, методи, підходи, сфера туризму, навчальні вміння, експериментальне інтерактивне навчання, конструктивістський підхід змішаного навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Копилова В. Методика проектной работы на уроках английского языка / В. Копилова. – Москва : Дрофа, 2003. – С. 45-67.
2. Крючков Г. Г. Стратегія навчання іноземних мов в Україні / Г. Г. Крючков // Іноземні мови в нав- чальних закладах. – К. : Педагогічна преса. – 2002. – № 1-2. – С. 3-6.
3. Сафонова В. В. Изучение языков междуна- родного общения в контексте диалога культур и ци- вилизаций / В. В. Сафонова. – Воронеж : Истоки, 1996. – 226 с.
4. Тукало М. Д. Мультимедійні системи навчан- ня як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках хімії / М. Д. Тукало // Інформаційні технології і засоби навчання [Електрон- ний журнал]. – Україна, 2001. – Том 24. – №4. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/43.
5. Bolton G. Drama – oktatas – neveles / G. Bolton. – Budapest : Nemzeti Tankonyvkiado, 1994. – P. 176- 190.
6. Educational Research Techniques [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://educationalresearchtechniques.
7. Fried-Booth D. Project work / D. Fried-Booth. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – P. 18-25.
8. Krashen S. The natural approach : language acquisition in classroom / S. Krashen, T. Terrell. – New York : Pergamon Press, 1983. – P. 54-63.
9. Kremen V. Higher education in Ukraine / V. Kremen, S. Nikolaenko. – Bucharest : UNESCO-CEPES, 2006. – 99 p.
10. Modern Trends in Education: 50 Different Approaches to Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : http://www.teachthought.com/pedagogy/modern-trendseducation-50-different-approaches-learning/.
11. Tarnopolskyi O. Constructivist blended learning approach : to teaching English for specific purposes / O. Tarnopolskyi. – Great Britain: Versita Ltd, 2012. – 242 p. 12. Teaching Methods [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://teach.com/what/teachersteach/teaching-methods/.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.