Черкун І. А. Педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 16-22.

Ігор Анатолійович Черкун,
старший викладач кафедри військової підготовки,
Національний університет «Одеська морська академія»,
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗАПАСУ
В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті обговорюються педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки. Наголошується на використанні активних методів навчальної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

військово-спеціальна компетентність, майбутній офіцер-психолог запасу, студент, педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы органи- зма / Н. А Агаджанян. – М.: ФиС, 1982. – 176 с.
2. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обу- чения: общедидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1977. – 254 с.
3. Борисюк С. Л. Основні аспекти концепції ви- ховання курсантів військових інститутів / С. Л. Бори- сюк , О. В. Вознюк // Тези доповідей ХІІІ міжвузівсь- кої науково-методичної конференції ЖВІРЕ. – Жито- мир: ЖВІРЕ, 2005. – С. 7–8.
4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М., 1991. – 207 с.
5. Донченко Е. А. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко . – К.: Политиздат Украины, 1989. – 175 с.
6. Зязюн І. А. Гуманізм освіти ХХІ століття: фі- лософський психологічний аспект / І. А. Зязюн // Теорія і практика управління соціальними система- ми: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2002. – № 2. – С. 23-34.
7. Коржова Е. Ю. Психологическое познание че- ловека как субъекта деятельности: автореф… докт. психолог. наук. – 19.00.01 / Е. Ю. Коржова . – Санкт- Петербург, 2002. – 43 с.
8. Кудрявцев В. Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логико-психологического Педагогіка – Педагогика – Pedagogy "Наука і освіта", №12, 2016 20 анализа проблемы / В. Т. Кудрявцев // Психологичес- кий журнал. – 1997. – № 1. – Т. 18. – С. 16-30.
9. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механіз- ми і технології / М. П. Лукашевич. – К., 1998. – 110 с.
10. Максимов С. Д. Современное состояние гене- тических исследований в психологии / С. Д. Макси- мов // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 6. – С. 3-10.
11. Нещадим М. І. Військова освіта України: іс- торія, теорія, методологія, практика: монографія / М. І. Нещадим . – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.
12. Олійник Л. В. Активні методи навчання та їх- ня роль у психолого-педагогічній підготовці майбут- ніх магістрів військово-соціального управління / Л. В. Олійник // Теорія і практика управління соціаль- ними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 51-57.
13. Романовский О. Г. Теоретические та методо- логические основы подготовки инженера в высшем учебном заведении к будущей управленческой дея- тельности: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. Г. Романовский. – К., 2000. – 490 с.
14. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание, о месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений ма- териального мира / С. Л. Рубинштейн. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 328 с.
15. Рудов Б. А. Адаптованість курсантів молод- ших курсів до навчання у ввузі / Б. А. Рудов // Науко- ві записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 5. – Вінниця: РВВ ДП «Державна картографічна фабри- ка», 2001. – С. 41-43.
16. Сериков В. В. Образование и личность. Тео- рия и практика проектирования педагогических сис- тем / В. В. Сериков . – М.: Логос, 1999. – 272 с.
17. Сліпчук В.Л. Організація позаудиторної ро- боти у процесі вивчення природничих дисциплін у медичному ліцеї / В.Л. Сліпчук // Компетенція вчите- ля в полі культурному просторі / За заг. ред. Г. Є. Гребенюка. – Луганськ-Харків., 2007. – С. 148- 153.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.