Очеретна О. Ю. Характеристика рівнів сформованості акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв’язку в процесі професійної підготовки.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 10-15.

Ольга Юріївна Очеретна,
викладач кафедри лінгвістичної підготовки,
Одеська національна академія зв‟язку ім. О. С. Попова,
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, Україна


ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ
АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито структуру акмеологічної культури (компоненти, критерії, показники) майбутніх фахівців електрозв‟язку в процесі професійної підготовки, схарактеризовано рівні сформованості акмеологічної культури, подано результати констатувального етапу дослідження.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

акмеологічна культура, рівні сформованості, майбутні фахівці електрозв‟язку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Елисеев О. П. Практикум по психологии лич- ности / О. П. Елисеев. [2-е изд., испр. и перераб]. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
2. Корнещук В. В. Математические методы исс- ледования педагогических феноменов : [учеб. пос.] / В. В. Корнещук. – Одесса : ВМВ, 2010. – 72 с.
3. Минько А. А. Статистический анализ в MS Excel / А. А. Минько. – М. : Издательский дом «Виль- ямс», 2004. – 448 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.