Lozynska L. F., Tsikhotska O. A. The role of interactive learning technologies in the process of teaching foreign languages at higher medical educational institutions

// Наука і освіта.  2016.  №12. 5-10.

Людмила Федорівна Лозинська,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Ольга Аркадіївна Ціхоцька,
кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та основ медичної термінології,
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова,
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна 


РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


АНОТАЦІЯ:

У статті мова йдеться про інноваційний підхід до навчання та виховання молодого покоління у ВНЗ – інтерактивні технології. Суть навчання за інтерактивними технологіями полягає у тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу (як студентів, так і викладача). Орієнтація України на входження в світовий науково-освітній простір спонукає до впровадження нових навчально-виховних підходів, що забезпечують розвиток професійних комунікативних компетенцій у майбутніх лікарів. Сьогодні потреба України в медичних фахівцях, які вільно володіють іноземними мовами, обумовлена багатьма чинниками, наприклад, стрімким зростанням наукової інформації, а також світовою тен- денцією до видання медичних журналів іноземною мовою для розширення кола читачів. Тому володіння іноземною мовою розглядається як обов’язковий компонент змісту медичної освіти, який сприяє ефективному спілкуванню, легшому доступу до інформації, глибшому взаєморозумінню й конкурентоспроможності фахівців. Мета навчання іноземної мови полягає в формуванні у студентів здатності й готовності до міжнародної комунікації, що передбачає розвиток навичок писемного (читання, письмо) та усного (розмовна мова, аудіювання) іншомовного спілкування. Перед викладачами іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах України постає проблема пошуку ефективних шляхів викладання предмета у т.ч. підвищення пізнавального інтересу, мотивації. Великі надії нині покладаються на інтерактивне навчання, що побудоване на взаємодії й навчанні, організоване на результатах рефлексії. Основною рисою інтерактивної технології навчання є взаємо- дія усіх суб’єктів навчального процесу, спрямована на продуктивну й творчу діяльність. До інтерактивних технологій, що можуть бути застосовані при вивченні іноземної мови студентами медичних ВНЗ, відносять дискусії, кейс-технології, тренінги, рольові й ділові ігри, проектна діяльність, технологія розвитку критичного мислення, психологічний тренінг. Однією з переваг використання інтерактивних методів є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності майбутніх фахівців. Така стратегія навчання сприяє розвитку в майбутніх лікарів винахідливості, умінню вирішувати складні проблеми, розвитку аналітичних здібностей; підвищує рівень володіння іноземними мовами.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інтерактивні технології навчання, інтерактивній стиль навчання, інтерактивні методі на- вчання, вивчення іноземних мов, професійна компетенція, вищі медичні навчальні заклади.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Малиева З. К. Роль современных интерактив- ных технологий в процессе самовоспитания студентов [Электронный ресурс] / З. К. Малиева, М. И. Бекоева // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – Том 7, №4 (2015). – Режим доступа : http://naukovedenie.ru/PDF/51PVN415.pdf. DOI: 10.15862/51PVN415.
2. Малиева З. К. Роль современных образователь- ных технологий в решении проблемы морального отчу- ждения личности / З. К. Малиева // Современные про- блемы науки и образования. – 2014. – №6. – С. 769.
3. Малига О. О. Підвищення ефективності навча- льно-виховного процесу за допомогою інтерактивно- го навчання / О. О. Малига // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 2. – С. 5-6.
4. Реутова Е. А. Применение активных и интера- ктивных методов обучения в образовательном про- цессе вуза (методические рекомендации для препода- вателей Новосибирского ГАУ) / Е. А. Реутова. – Но- восибирск : Изд-во НГАУ, 2012. – 58 с.
5. Грінченко Т. В. Активные методы обучения ино- странному языку в неязыковом ВУЗе / Т. В. Грінченко // Вісник СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2010. – С. 46-51.
6. Остапчук Д., Мирончук Н. Інтерактивні мето- ди навчання у вищих навчальних закладах / Д. Остап- чук, Н. Мирончук // Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С. С. Вітвицької, к.п.н., доц. Н. М. Мирончук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 140-143.
7. Коваль Т. І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов / Т. І. Коваль, Н. П. Кочубей // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 7. – С. 25-37.
8. Ломанова Ю. В. Интерактивные методы обу- чения иностранному языку / Ю. В. Ломанова, В. Н. Лавренко // Прометей. – 2007. – № 8. – С. 91.
9. Melodie Hull. Changing the paradigm for medical English language / Hull Melodie // International Symposium of English for Medical Purposes. – Xi’an, 2004.
10. Philips B. D. Role-playing games in the English as a Foreign Language Classroom / B. D. Philips. – Taipei : Crane Publishing Ltd., 1994. – 729 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.