Балюк А. С. Алгоритм професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 115-121.

Анна Сергіївна Балюк,
аспірант кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна   


АЛГОРИТМ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВМАГІСТРАТУРИ СОЦІО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ


АНОТАЦІЯ:

У статті подано тлумачення поняття соціалізації в цілому та професійної – зокрема. Феномен професійної соціалізації слід розглядати поруч із поняттями професійної спрямованості, професійного розвитку, професійної адаптації та професійного становлення. Професійна соціалізація є кінцевою ланкою на професійному шляху особистості. Алгоритм професійної соціалізації студентів в умовах вишу складається з таких етапів: професійна спрямованість → професійний розвиток → професійна адаптація → професійне становлення → професійна соціалізація. Професійна спрямованість – складне психолого-педагогічне явище, що визначає готовність особистості до прийняття своєї майбутньої професії, зв’язок інтересів із майбутньою професійною діяльністю та розуміння важливості професійного розвитку саме у такому напрямку. У рамках дослідження професійний розвиток студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю розглядається як процес здобуття професійно важливих знань, умінь і навичок, а також удосконалення тих, що вже набуті на певний момент. Професійна адаптація – це процес здобуття професії, засвоєння знань, умінь і навичок, норм поведінки, способу життя, який відповідає майбутньому фаху. У цьому тлумаченні професійна адаптація дуже наближена до професійної соціалізації, однак у статті вона розглядається як етап процесу професійної соціалізації, який може змінюватися з плином часу чи через обставини, що виникають. Професійне становлення студентів магістратури соціогуманітарного профілю тлумачиться в аспекті асоціювання себе з професією та готовності до професійної діяльності (і психологічної, і фахової, тобто рівня володіння необхідними знаннями, вміннями та навичками, необхідними для повноцінної трудової активності). Професійна соціалізація є невід’ємною складовою життя особистості, починаючи зі шкільного – аж до пенсійного віку. Але в деякі періоди життя вона має властивість актуалізуватися, набувати більшої значущості, ніж раніше. Саме період від закінчення бакалаврату до вступу до магістратури є першим переламним моментом у професійному житті (соціалізації) студента, адже саме у цей час він має вирішити: або йти працювати, або продовжувати навчання у магістратурі та починати новий шлях своєї професійної соціалізації, що складається з вищеописаних стадій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціалізація, професійна соціалізація, студенти магістратури, професійна спрямованість, професійний розвиток, професійна адаптація, професійне становлення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04 /С. С. Вітвицька. – Житомир, 2011.
2. Орел В.В. Педагогічні умови соціалізації майбутніх економістів і менеджерів у фаховій підготовці: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 /В. В. Орел. – Запоріжжя, 2011.
3. Mary Diane. Burton Gender Differences in Professional Socialisation: A Study of Women and Men in the Computer Science / Diane Mary. – Carnegie Mellon University, 1986 – 220 p.
4. Vollmer Howard M., Donald L. Mills. Professionalization / Howard M. Vollmer, Mills Donald L. –Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1966.
5. Graen George. Role Making Processes within Complex Organizations / George Graen // Handbook of industrial and organizational psychology; за ред. MarvinD. Dunnetю – Chicago : Rand McNally College Pub, 1976. – 1740 p.
6. Лебедик І. В. Основи професійної самореалізації вчителя. Посібник / І. В. Лебедик. –Кіровоград: ТОВ “ІМЕКС-ЛТД”,2006. – 62 с.7. Тихолаз С. І. Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С. І. Тихолаз. – Вінниця, 2011.
8. Грень Л. М. Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. М. Грень. – Харків, 2010.
9. Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – С. 274.
10. Москалюк О.І. Професійна спрямованість як визначальна характеристика творчого опанування професією // Наук. зап. Терноп. націон. пед. ун-ту
ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 189-194.
11. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П. А. Шавир. – Тюмень, 1980. – 87 с.
12. Л. І. Кондрашова Професійна адаптація й соціалізація студентів аграрних ВНЗ / Л. І. Кондрашова // Вопросы духовной культуры – филологические науки. – С. 48-50.
13. Ізбаш С. С. Особливості професійної адаптації студентів педагогічного університету / С. С. Ізбаш // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Вип. 30. – С. 97-100.
14. Егорова Л. Г. Методические указания по социальной и профессиональной адаптации студентов в техническом вузе / Л. Г. Егорова. – Казань : КХТИ, 1983. – 48 с.
15. Петльована Л. Л. Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. Л. Петльована. – Хмельницький, 2008.
16. Мацишин М. О. Особливості професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. – 2006. – № 18. – С. 156-160.
17. Картель Т. М. Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. М. Картель. – Одеса, 2009.
18. Кухарчук Т. А. Організаційно-педагогічні умови адаптації молодих вчителів природничих дисциплін до роботи в школі: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. А. Кухарчук. – Тернопіль, 2008.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.