Derkach T. M. Electronic resources in teaching basic chemical disciplines at universities.

// Наука і освіта.  2016.  №12. – 99-109 .

Тетяна Михайлівна Деркач,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри промислової фармації,
Київський національний університет технологій та дизайну,
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна 


ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ БАЗОВИХ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТАХ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою розробленістю дидактичних основ підготовки студентів із хімії в умовах інформатизації. Теорія та методика професійної освіти наразі не може відповісти на запитання, пов’язані із забезпеченням умов підвищення ефективності навчання із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Метою статті є висвітлення реального стану використання електронних ресурсів у навчанні хімічних дисциплін, а також обґрунтування доцільності та загального підходу до вибору засобів інформаційно-комунікаційних технологій для навчання. Для досягнення поставленої мети було використано наступні методи: анкетування, опитування експертів для визначення реального стану застосування електронних ресурсів для викладання хімічних дисциплін; класифікація для ранжирування доступних електронних ресурсів; комп’ютерне тестування для визначення особистісних характеристик учасників освітнього процесу; а також статистичні методи з використанням програмного пакету SPSS для інтерпретації отриманих експериментальних даних. Статистичний аналіз включав порівняння зразків, перевірку даних, дисперсійні тести для статистичної значущості різниці (пакет ANOVA) і кореляційний аналіз для метричних (статистика Пірсона) та рангових (W статистика Кендалла) змінних. Досліджено реальний стан застосування електронних ресурсів у навчанні хімічних дисциплін. Різні параметри, такі як функціональність, попит на використання ресурсу у навчанні за оцінками експертів, наявність кореляцій з переважаючими стилями навчання, були використані для класифікації всіх ресурсів на кілька груп для подальшого аналізу. Встановлено наявність значних розбіжностей між бажаним забезпеченням електронними ресурсами процесу навчання та реальним станом цього питання. Виявлено два важливих аспекти протиріччя: викладачі визнають необхідність застосування у викладанні різних типів ресурсів, зовсім не застосовуючи деякі з них на практиці. Оцінка доцільності використання деяких елект- ронних ресурсів викладачами і студентами суттєво відрізняється. Це створює передумови для зниження ефек- тивності використання електронних ресурсів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вища освіта, базові хімічні дисципліни, стилі навчання, інформаційно-комунікаційні тех- нології, електронні ресурси.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Булгакова Н. Б. Викладацька діяльність в умовах інформаційного суспільства / Н. Б. Булгакова // Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія. Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010. – Вип. 3. – С.13-19.
2. Козлакова Г. О. Впровадження інформаційно- комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану, проблеми, перспективи / Г. О. Козлакова, Т. В. Ковалюк // Вісник НТУУ «КПІ».– К.: «Політехніка». – 2009. – № 3. – С. 102- 107.
3. Ахметов М. А. Личностно ориентированное обучение химии. Виртуальная химическая школа [Електронний ресурс] / М. А. Ахметов, Е. А. Мусенова. – Режим доступу: http://www.maratakm.ru/loohim.htm.
4. Білак Ю. Ю. Техніко-дидактичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі університету / Ю. Ю. Білак, В. І. Кобаль, І. М. Лях // Наука і освіта. – 2014. – №3. – С.18-23.
5. Özyurt Ö. Learning style based individualized adaptive e-learning environments: Content analysis of the articles published from 2005 to 2014 / Ö. Özyurt, H. Özyurt // Computers in Human Behavior. – 2015. – V. 52. – P. 349-358.
6. Truong H. M. Integrating learning styles and adaptive e-learning system: Current developments, problems and opportunities / H. M. Truong // Computers in Human Behavior. – 2016. – V. 55. – P. 1185-1193.
7. Sung Y.-T. The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students’ learning performance: A meta-analysis and research synthesis / Y.- T. Sung, K.-E. Chang, T.-C. Liu // Computers & Education. – 2016. – V. 94. – P. 252-275.
8. Chen J. A. A multi-user virtual environment to support students' self-efficacy and interest in science: A latent growth model analysis / J. A. Chen, M. S. Tutwiler, S. J. Metcalf, A. Kamarainen, T. Grotzer, C. Dede // Learning and Instruction. – 2016. – V. 41. – P. 11-22.
9. Tsingos C. Learning styles and approaches: Can reflective strategies encourage deep learning? / C. Tsingos, S. Bosnic-Anticevich, L. Smith // Currents in Pharmacy Teaching and Learning. – 2015. – V. 7. – P. 492-504.
10. Деркач Т. М. Інформатизація викладання хімії: від теорії до практики: моногр. / Т. М. Деркач – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 244 с.
11. Josephsen J. Simulation of laboratory assignments to support students’ learning of introductory inorganic chemistry / J. Josephsen, A. K. Kristensen // Chemistry Education Research and Practice. − 2006. − Vol. 7. − No 4. − P. 266-279.
12. Kozma R. Multimedia Learning of Chemistry / R. Kozma, J. Russell // Cambridge Handbook of Multimedia Learning. R. Mayer (ed.). – N. Y.: Cambridge University Press, 2005. − P. 409-429.
13. Potkonjak V. Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review / V. Potkonjak, M. Gardner, V. Callaghan, P. Mattila, C. Guetl, V. M. Petrovic, K. Jovanovic // Computers & Education. – 2016. – V. 95. – P. 309-327.
14. Komulainen T. M. Experiences on dynamic simulation software in chemical engineering education / T. M. Komulainen, R. Enemark-Rasmussen, G. Sin, J. P. Fletcher, D. Cameron // Education for Chemical Engineers. – 2012. – V. 7. – P. 153-162.
15. Деркач Т. М. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій: моногр. / Т. М. Деркач – Д. : АРТ-ПРЕС, 2013. – 320 с.
16. Landau S. A. Handbook of Statistical Analyses using SPSS / S. Landau, B. S. Everitt. – Chapman & Hall. USA. – 2004. – 692 p.
17. Felder R. М. Index of learning styles (ILS) [Електронний ресурс] / R. M. Felder. – Режим доступу до ресурсу: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/  users/f/felder/public/ILSpage.html.
18. Felder R. M. Learning and Teaching Styles in Engineering Education / R. M. Felder, L. K. Silverman // Engineering Education. – 1988. – V. 78. – No 7. – Р. 674- 681.
19. Деркач Т. М. Сприйняття електронних нав- чальних ресурсів студентами з різними стилями навчання / Т. М. Деркач // Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2012. – № 100. – С. 87-97.
20. Деркач Т. М. Эффективность компьютерного моделирования при изучении газовых законов в курсе «Неорганическая химия» [Електронний ресурс] / Т. М. Деркач // Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». – 2013. – V. 16, № 2. – С. 345–361. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/ journal.html.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.