Хуан Цзіншен. Експериментальна модель формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 83-87.

Хуан Цзіншен,
аспірант кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна 


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено прикладний аспект проблеми формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Ураховуючи феноменологічні ознаки світогляду та компоненти естетичного світогляду вчителя образотворчого мистецтва, представлено опис експериментальної моделі, що дозволяє забезпечити стійку позитивну динаміку сформованості естетичного світогляду за трьома компонентами: особистісно-орієнтованим, практико-орієнтованим та інтегративним. Деталізовано зміст експериментальної моделі за кожним складником (блоком).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

естетичний світогляд, майбутній вчитель образотворчого мистецтва, експериментальна модель, формування, педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Галузеві стандарти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра зі спеціальності 6.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» напряму підготовки 0101 «Педагогічна осві- та». – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – 24 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Ли- бідь, 1997. – 374 с.
3. Ковальчук В. Ю. Професійна та світоглядно- методологічна підготовка сучасного вчителя: модер- нізаційний аналіз / В. Ю. Ковальчук. – Київ– Дрогобич: Коло, 2004. – 264 с.
4. Хуан Цзіншен Педагогічні умови формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя»], (28–29 листопада 2016 р.) / Цзіншен Хуан. – Вінниця, 2016. – С. 257–259.
5. Шевнюк О. Л. Культурологічна освіта майбу- тнього вчителя: теорія і практика : [монографія] / Олена Леонідівна Шевнюк. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 232 с.
6. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. – М-Л. : Наука, 1966. – 302 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.