Добровольська А. М. Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 74-83.

Анна Михайлівна Добровольська,
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики,
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна 


САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті акцентовано увагу на чинниках, які під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) забезпечують формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів, а також виконання самостійної роботи з цією метою. З‟ясовано умови, необхідні для реалізації самостійної роботи особами, в яких формується ІТ-компетентність у процесі вивчення ДПНП, а також встановлено її основні ознаки і компоненти. Схарактеризовано практичні і тестові завдання 4-х рівнів, які утворюють певну систему в межах розроблених посібників і призначені для вирішення під час здійснення самостійної роботи майбутніми фахівцями в процесі навчання ДПНП. Розроблено модель засвоєння навчальної інформації майбутніми лікарями і провізорами в процесі формування ІТ-компетентності під час виконання самостійної роботи за умови навчання ДПНП. За результатами дослідження встановлено, що розроблені і запроваджені посібники є ефективним засобом організації і реалізації самостійної роботи майбутніх фахівців, скерованої на формування їхньої ІТ-компетентності в процесі навчання ДПНП.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

анкетне опитування, завдання, запитання, компоненти, модель, навчальні посібники, самостійна робота.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Артюхина А. И. Компетентностно- ориентированное обучение в медицинском вузе: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / А. И. Артюхина [и др.]; Под ред. Е. В. Лопановой. – Омск: ООО "Полиграфический центр КАН", 2012. – 198 c. – Режим доступа : http://edu.omskosma.ru/uploads/pedo/ser_2.pdf
2. Васляева М. Ю. Модель организации самос- тоятельной работы студентов при изучении иност- ранного языка с использованием Интернет-ресурсов [Электронный ресурс] / М. Ю. Васляева // Молодой ученый. – 2014. – № 13. – С. 244-250. – Режим доступа : http://moluch.ru/archive/72/
3. Винник В. К. Модель организации самостоятельной работы студентов с применением учебной платформы Moodle [Электронный ресурс] / В. К. Винник // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/model-organizatsiisamostoyatelnoy-raboty-studentov-s-primeneniemuchebnoy-platformy-moodle
4. Добровольська А. М. Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки [Електронний ресурс] / А. М. Добровольська // Наука і освіта. Сер. : Педагогіка. – 2016. № 6. – С. 86-95. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B7lN9BNNMs90dXNGeHVzS2t2TG8/view
5. Рудина Т. В. Модель организации самостоятельной работы студентов бакалавриата [Электронный ресурс] / Т. В. Рудина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14. – № 2-1. – С. 75-78. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/model-organizatsiisamostoyatelnoy-raboty-studentov-bakalavriata
6. Стебльова К. К. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій [Електронний ресурс] / К. К. Стебльова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – Вип. 30-31 (34-35). – С. 317-325. – Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/13335/1/Elita_2012_30-31_Steblova_Orhanizatsiia.pdf

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.