Свекла Т. П. Рівні засвоєння комунікативних стратегій під час роботи із сучасним рекламним та PR-текстом.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 68-74.

Тетяна Петрівна Свекла,
аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


РІВНІ ЗАСВОЄННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПІД ЧАС РОБОТИ ІЗ СУЧАСНИМ РЕКЛАМНИМ ТА PR-ТЕКСТОМ


АНОТАЦІЯ:

У статті окреслена лінгводидиктична роль комунікативних стратегій у процесі опрацювання рекламних і PR-текстів майбутніми фахівцями з реклами та зв‟язків з громадськістю. Уточнено поняття «комунікативна стратегія» в контексті лінгвометодичної технології навчання. Розроблено типологію комунікативних стратегій під час роботи з рекламним дискурсом. Визначено рівні та параметри засвоєння комунікативних стратегій у роботі із сучасними жанрами українських мас-медіа.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

рекламний текст, комунікативна стратегія, PR-текст,соціальні комунікації, фахівці з реклами і зв‟язків з громадськістю.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем / В. П. Беспалько. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 305 с.
2. Данилюк С. С. Дискурсивна, стратегічна, соціальна та соціокультурна компетенції як складники комунікативної компетенції в межах моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій / С. С. Данилюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 137- 143.
3. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії / С. О. Караман – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
4. Кока-кола новорічна реклама [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XFLogWZO0tg
5. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А. Д. Кривоносов. – СПб.: «Пе- тербургское Востоковедение», 2002. – 251с.
6. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія / О. В. Любашенко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 296 с.
7. Словник іншомовних слів / Пустовіт Л.О. та ін. – К.: Довіра, УНВЦ «Рідна мова», 2000. – 1017 с.
8. Толмачева Т. А. Методический потенциал использования коммуникативных стратегий иноязычного речевого поведения в процессе обучения иностранному языку в языковом вузе / Т. А. Толмачева // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – № 4 (11). – С. 95-98.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.