Ткаченко А. В. Художній образ як ключове поняття в естетичному вихованні.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 63-67.

Анастасія Володимирівна Ткаченко,
аспірант кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна 


ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ


АНОТАЦІЯ:

У статті подано аналіз сутності поняття «художній образ» як системоутворюючого елемента для різних видів мистецтв, що з‟ясовує специфіку взаємозв‟язку мистецтва з життям і свідомістю; проаналізовано теоретико-методологічну базу дослідження, специфіку художнього образу як продуктивного способу пізнання реальної дійсності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

художній образ, мистецтво, естетика, естетична ідея, естетичне виховання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аристотель. Сочинения в четырѐх томах / Аристотель. Т.1. Ред. В. Ф. Асмус. –М. : «Мысль», 1976. – 550 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин / Сост. С.Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
3. Боровик О. В. Развитие воображения: Метод. реком. / О. В. Боровик. – М.: ООО «ЦГЛ «Рон»», 2000. – 112 с.
4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. В 2-х тт. / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Наука, 2007. – 622 с.
5. Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь / К. Горанов. – М. : Искусство, 1970. – 520 с.
6. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм / А. Ф. Лосев // История античной эсте- тики. – Т. VI. – М.: Искусство, 1980. – 737 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.