Пушкарьова Т. О. Аналіз факторів інноваційного проектування навчального процесу в умовах реформування освіти.

// Наука і освіта.  2016.  №12. – 57-63.

Тамара Олексіївна Пушкарьова,
кандидат педагогічних наук, професор,
Начальник відділу проектного управління
Інституту модернізації змісту освіти,
Міністерство освіти і науки України,
вул. В. Липківського, 36, м. Київ, Україна 


АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються складові інноваційної освітньої діяльності, зокрема інноваційне освітнє проектування. Описано соціальні та інші, специфічні для освіти, фактори, об‟єктивні і суб‟єктивні, які суттєво впливають на процес інноваційного проектування навчального процесу в системі загальної середньої освіти. Віділені групи факторів, що позитивно впливають на інноваційні процеси, активізують їх перебіг та результативність, а також стримуючі фактори, які гальмують модернізацію освіти відповідно до вимог сьогодення. Показано, що особливої уваги потребує група факторів, які пов‟язані з компетентностями безпосередніх виконавців інноваційного проектування – крівникив навчальних закладів і вчителів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

реформування освіти, інноваційна діяльність, інноваційне проектування, інноваційний індекс, соціальні фактори інноваційної діяльності, проект, компетентність, компетенції, педагогічна майстерність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Нова школа. Проект для обговорення [Елект- ронний ресурс] / Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова та ін. – Київ, Міністерство освіти і науки України, 2016. – 36 c. – Режим доступу: mon.gov.ua/Новини%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf
2. Cавченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури / Пер. с англ. – Учебник. – М.: Дело ЛТД, 2010. – 701 с.
4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні тех- нології: підручник / І. М. Дичківська. – К.: Академви- дав, 2012. – 352 с.
5. Lundvall B.-Е. National Innovation Systems – Analytical Concept and Development Tool // Industry and Innovation. – 2007, No 14:1. – P. 95-119.
6. Global Innovation Index 2016 Report Now Available [Електронний ресурс] – Нава з титул. екра- ну. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org
7. Ковпак Е. О. Інноваційний розвиток України в конексті міжнародного досвіду / Е. О. Ковпак, О. С. Тітомир // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.– 2015. – 89. – С. 68-74.
8. Пушкарьова Т. О. Основні результати експе- риментальної роботи з теми: «Впровадження моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер» / Т. О. Пушкарьова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. – 2010. – №6. – С. 15-19.
9. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.