Пилаєва Т. В., Яценко В. В. Феномен відкритого університету в сучасному світі.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 42-48.

Тетяна Володимирівна Пилаєва,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології,
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця,
просп. Науки, 9-А, м. Харків, Україна,
Вікторія Володимирівна Яценко,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти,
комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
провулок Руставелі, 7, м. Харків, Україна 


ФЕНОМЕН ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто еволюцію розвитку університетів дистанційного навчання від кореспондентських шкіл до сучасних дистанційних університетів. Підкреслено домінуючу роль уряду в процесі виникнення відкритих університетів. Подано визначення поняття «відкритий університет», а також класифікацію відкритих університетів у залежності від їхньої організаційної структури. Представлено основні особливості відкритих університетів в усьому світі. Розглянуто засоби дистанційного навчання та шляхи подачі навчального матеріалу студентам. Проаналізовано шляхи перевірки академічної успішності студентів. Встановлено, що система підтримки навчання студентів складається з тьюторства, освітніх центрів та громад з підтримки та навчання. Визначено функції, які виконує тьютор та роль виїзних шкіл у процесі навчання студентів. Розкрито низку проблем, з якими зіштовхуються відкриті університети світу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

відкритий університет, засоби дистанційної освіти, навчальний матеріал, система підтримки студентів, тьюторство.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение / Александр Александрович Андреев. – М. : МЭСИ, 1997. – 50 с.
2. Белицкая Е. В. Тьюторская система обучения в современном образовании Англии : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Е. В. Белицкая– Волгоград, 2012. – 13 c.
3. Овсянников В. И. Введение в дистанционное образование / Овсянников В. И., Густырь А. В. – М. : Альфа, 2000. – 326 с.
4. Пилаєва Т.В. Тенденції розвитку вищої дис- танційної освіти у Великій Британії (середина ХХ – початок ХХІ століття): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пилаєва Тетяна Володимирівна. – Ялта, 2014. – 242 с.
5. Похолков Ю. Обеспечение и оценка качества высшего образования / Похолков Ю., Чучалин А., Могильницкий С., Боев Б. // Высшее образование в России. − 2004. − №2. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-i-otsenkakachestva-vysshego-obrazovaniya.
6. Ратнер Ф. Л. Разработка электронных образо- вательных ресурсов: зарубежный опыт / Ф. Л. Ратнер. – Казань : КГУ, 2008. – 104 с.
7. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного на- вчання у вищій школі країн Європи та Північної Аме- рики : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Шуневич Богдан Іванович. – К., 2008. – 509 с.
8. Bissell C. C. The Open University of the United Kingdom / C. C. Bissell // Leadership in Science and Technology: A Reference Handbook. – 2011. – Vol. 2. – P. 24-32.
9. Daniel J. S. The mega-universities and the knowledge media technology strategies for higher education / Daniel J.S. – London: Kogan page. – 1996. – 213 р.
10. Kaye T. Open Universities: A Comparative Approach / Kaye Tony, Rumble Greville // The planner's perspective. Prospects, 1991. – Р. 214-26.
11. Perry W. The Open University / I. Mugridge (ed.). Founding the Open universities // New Delhi, Sterling Publishers, 1997. – P. 121-126.
12. Smith K. Student support: How much is enough? / K. Smith, I. Small // Learning at a Distance: A World Perspective. – Edmonton, 1982. – P. 189-195.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.