Випуск №1 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Педагогіка

Барбан ММ Результати педагогічного експерименту з підготовки менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами

4

Бачинська Н Я Психолого-педагогічні засади формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей

8

Долинський БТ Визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів з використанням критеріального підходу

12

Ємельянова ДВ Деякі проблеми залучення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до використання нових інформаційних технологій навчання у самостійній роботі

15

Ірхіна ЮВ Інтегративна характеристика професійної діяльності майбутніх викладачів вищої школи засобами професійної толерантності

20

Ивершинь АГ, Луверду Т Педагогические условия художественно-эстетического воспитания ребенка в дошкольном детстве

24

Корнещук В В, Полянцева К В Управління закладом освіти та шляхи його вдосконалення

27

Кулакова ТБ Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов интерактивными методами

29

Логвіна СА, Сахно ЕМ Дидактичні принципи формування англомовного потенційного словника студентів

32

Музенитова ЭА Теоретические основы построения культуросообразных технологий воспитания толерантного мироотношения у дошкольников

35

Музика ЮО Компонентно-функціональний склад професійної діяльності вчителя початкових класів щодо формування у молодших школярів логічного мислення

38

Перевознюк НМ Професійна компетентність економіста: сутність та структура

41

Першина ЛВ Характеристика особливостей професійної майстерності майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів

46

Посторонко АІ Упровадження інноваційних технологій при вивчені фахових дисциплін

49

Скитская ЛВ Трудности коммуникативного общения старших дошкольников как психолого-педагогическая проблема

52

Тарнопольский ОБ, Корнева ЗМ Этапизация в обучении иностранному языку для специальных целей в неязыковом вузе

55

Топор ГВ Модернізація системи освіти у структурі еколого-освітнього кластеру

58

Ткачук АА, Ушнурцева НН Экспериментальная апробация модели поликультурного воспитания в процессе преподавания изобразительного искусства

61

Тушева ВВ Змістово-організаційна складова системи формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя

64

Унтілова ЕА Етапи створення позитивного іміджу школи

68

Харцій ОМ Підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності

72

Цільмак ОМ Алгоритм проведення психодіагностичної методики "Зернятко"

75

Черняк СГ Сутність та принципи управління в галузі освіти

79

Яблонская ТН Состояние качества педагогической подготовки будущих учителей в системе университетского образования

83

Яворська ГХ, Пономарюк ЛП Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів як педагогічна проблема

87

Яворська ГХ Теоретичні засади міжнародної правової культури майбутніх юристів-міжнародників

89

Методика

 

Ахмед Гулала-Нури Единица обучения английской профессиональной речи будущих журналистов

93

Бриль ГК Музично-естетичне виховання молодших школярів засобами творчих ігор

96

Бубела ОВ Экологическое образование студентов как социокультурный феномен

99

Васильева ЛИ, Кицкан НГ Формирование речевой культуры студентов как показатель коммуникативной компетентности

102

Вахницкая МГ Совершенствование культуры устной речи студентов в ситуации профессионального общения

107

Грудок-Костюшко МО Лінгводидактична модель формування україномовної діалогової компетентності в учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл

110

Гуцу ВФ, Скляренко ВК Спортивная форма как один из этапов развития тренированности спортсмена

113

Долинський БТ Роль фізичного виховання у формуванні рухових здібностей школярів зі складними сенсорними порушеннями

116

Єременко Т Є, Лук’янченко І О Лекційний дискурс: стратегії реалізації

119

Житарюк ІВ Особливості викладання навчальної дисципліни "Вища математика" на хімічному факультеті у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

122

Ковтун ОВ Технологія дослідження рівня сформованості загальномовленнєвих умінь у майбутніх авіаційних операторів

125

Костюхіна ЛВ, Гуцул ЯВ Взаємозв’язок різних видів художньої діяльності в процесі творчого розвитку особистості дошкільника

130

Мартынова РЮ Теоретическое обоснование обучения профессиональной речи будущих журналистов на основе жанровых текстов

 

132

Мельниченко Г В, Шлапаченко А О Розвиток навичок іншомовної комунікативної компетенції учнів старших класів засобами текстів публіцистичного стилю

137

Мізерна ТП Аналіз підходів до цілей і змісту підготовки з іноземної мови учнів загальноосвітньої школи

 

141

Музенитова ЭА Фольклор как средство воспитания мироотношения у дошкольников

144

Набока ОВ Формирование нравственных понятий у младших школьников в процессе работы над художественным текстом

 

148

Попель О В Презентація технічного обладнання як вид професійного мовлення майбутніх інженерів-енергетиків

152

  Руденко Ю А Культурологічний підхід до розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів

155

  Русалкіна ЛГ Система вправ з формування вмінь англомовного ділового спілкування в майбутніх лікарів

160

Сакалюк ОО Змістові та процесуальні складові експериментальної моделі формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі

163

  Черкасов М П Змістове осердя корінного слова в художньообразному висловленні

166

З досвіду роботи

Гузик МП Підхід до визначення змісту базових ключових компетентностей учня в авторській школі

169

Гузик НВ Інноваційна парадигма формування змісту і кінцевого продукту навчання дітей в авторській школі МП Гузика

173

Гузик НВ Три типи природних ключових компетентностей, які притаманні кожній дитині Авторський підхід

176

Залівіна ІС Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні планіметрії

184

Ковтун НО До питання про введення інтегрованих уроків у початкових класах

193
Наші автори 210

 

 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.