Випуск №5 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Педагогіка

 

Богуш А.М., Луцан Н.І. Розвиток особистості дитини в ігрових мовленнєвих ситуаціях

3

Бриль Г.К., Молорова Л.В. Структура формування музично-естетичних уподобань учнів підліткового віку

5

Бубела О.В., Топор А.В. Экологическое образование как компонент общей культуры студента педагогического вуза.

10

Дичківська І.М. Готовність до інноваційної діяльності у структурі професійно-особистісної підготовки педагога

13

Єрмакова С.С. Види моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів

16

Кулакова Т.Б.Синергетический подход в исследовании познавательной самостоятельности.

20

Логвіна С. А. Педагогічна модель процесу формування потенційного англомовного словника

24

Логвіна-Бик Т. А. Професійне вигорання вчителів біології

29

Лыкова В.А. Педагогическая терапия в образовательной среде и психотерапевтическом пространстве.

32

Меркулова Н. В. Інноваційний освітній процес в Україні.

37

Москальова Л.Ю. Загальні та специфічні принципи виховання в майбутніх учителів морально-етичної культури в процесі професійної підготовки

39

Мусиєнко-Репська В.У. Концептуальні засади мистецької освіти.

43

Николау Л.Л., Курлат А.М. Подготовка студентов к решению задач преемственности дошкольного и начального школьного математического образования.

46

Приходько Л.М. Соціально-педагогічні особливості виховання дітей в опікунській сім’ї

49

Серпіонова Е.Н. Виховання творчо мислячого педагога

51

Торган М.М. Результати педагогічного експерименту з формування  функціональної компетентності менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій у ЗОШ

54

Шахматова Т.В. Формування професійного іміджу майбутніх фахівців в умовах ВНЗ.

57

Методика

 

Бороденко Т. В., Ковальков В. И. Оценка эффективности тестовых заданий при автоматизированном контроле уровня подготовки студентов

61

Босенко А.И., Евтухова Л.А., Чеховский А.Л. Статистический анализ суточных колебаний скорости сложной зрительно-моторной реакции.

65

Бриль А.І. Реалізація інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх судових механіків у ВНЗ.

71

Вахницкая М.Г. Технология обучения языку специальности студентов-нефилологов вуза.

74

Геркерова А.М., Явич Роман Возможности использования средств дистанционной коммуникации в учебном процессе

78

Гириловська І.В. Формування вмінь моделювання просторових фігур та їх розгортки в учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю

81

Горіна Ж.Д. Принципи рідномовної освіти з позиції міжкультурного діалогу

85

Ковтун О.В. Комунікативний підхід до організації мовної освіти авіаційних операторів.

89

Кондрашихина О.А. Когнитивно-стилевые предпосылки способности личности к конструктивной активности в условиях неопределенности

94

Лук’янченко І. О. До питання формування граматичної компетенції студентів мовних факультетів.

98

Мазур Л.В., Печерська Е.П. Художньо-естетичний смак майбутнього педагога-хормейстера та проблема його формування

101

Мельниченко Г. В. Поточна психологічна готовність викладача іноземної мови до заняття

Надолинська А. С. Мультимедійні технології в опрацюванні лексикографічного матеріалу у вищій школі.

105

107

Соцкая Е.П. Формирование эмоционально-выразительной речи детей старшего дошкольного возраста.

111

Ткаченко В.В. Понятійно-категоріальний апарат концепції особистісно орієнтованого навчання майбутніх соціологів

114

Ткачук О.В. До проблеми місця уяви у творчій діяльності

117

Ткачук А.А., Ушнурцева Н.Н. Личностно-ориентированное образование - закономерный этап развития гуманистического направления в педагогике

124

 Резюме / Summary.

Наші автори

128

137

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.