Денис Малєєв. Дослідження ціннісно-смислової сфери фахівців із різним рівнем професійної надійності.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 98-105.


DOI:

Денис Малєєв,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології та розвитку особистості,
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
вул. В. Стуса, 47, м. Краматорськ, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ
ФАХІВЦІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена розгляду проблеми розвитку професійної надійності працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України в процесі психологічного забезпечення службової діяльності. Визначено структуру індивідуально-психологічних особливостей працівників з оптимальним рівнем професійної надійності. Застосування методик «Особистісний опитувальник морально-правової надійності особистості» (Є. Ю. Стріжов); «Експертна оцінка особистості співробітника» (Б. Г. Бовін); тест «Смисложиттєві орієнтації (СЖО)» (Д. О. Леонтьєв); модифікований варіант методики «Репертуарні решітки» Дж. Келлі дозволили дослідити специфічні особливості семантичної сфери досліджуваних із різним рівнем професійної надійності, виявити особистісні конструкти професійної свідомості працівників підрозділів превентивної діяльності та концептуальних уявлень досліджуваних про ідеальний, взірцевий образ надійного поліцейського на підставі аналізу своїх професійно важливих якостей і змісту своєї діяльності. Емпіричним шляхом доведено, що психологічним чинником розвитку професійної надійності працівників підрозділів превентивної діяльності є морально-смислова детермінація поведінки особистості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна надійність, професійно важливі якості, особистісні конструкти, смисложиттєві орієнтації.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бессонова Ю. В. Ценностные предпосылки профессиональной надежности [Электронный ресурс] / Ю. В. Бессонова // Перспективные разработки науки и техники. – 2011. – №28 – Режим доступа: http: //www. rusnauka.com/28_PRNT_2011/Psihologia/10_94600.doc. htm (дата обращения 10.10.2017).
2. Бовин Б. Г. Информативность экспертных оценок и самооценок в задачах профессиональной психодиагностики / Б. Г. Бовин, А. Н. Лебедев, Т. И. Литвинова, А. М. Раков // Вестник Томского государственного педагогического университета – 2007. – Вып. 10 (73) – С. 81-88.
3. Волков А. А. Трансформации ценностносмысловой сферы сотрудников милиции общественной безопасности как психологические барьеры в их успешной профессиональной самореализации / А. А. Волков // Вестник Института Дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управление народным хозяйством». – Ставрополь: 2010, № 3 (15). – С.125- 128.
4. Куашева Е. Р. Жизнестойкость и ценностносмысловые предпочтения личности: согласованность и противоречия (на материале сотрудников органов внутренних дел) / Е. Р. Куашева // Вестник адыгейского государственного университета. Серия: педагогика и психология. – № 3. – 2011. – С. 173–178.
5. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. / Д. А. Леонтьев – М.: Смысл, 2000. –18 с.
6. Малєєв Д. В. Психологічні чинники розвитку професійної надійності працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України : дис. канд. псих. наук : 19.00.06 / Малєєв Денис Вікторович. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 334 с.
7. Стрижов Е. Ю. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества : дис. ... д-ра психол. н. : 19.00.06 / Стрижов Евгений Юрьевич – М.: Акад. упр. МВД РФ, 2011. – 400 с.
8. Crumbaugh J. S. Cross-validation of Purpose-inLife Test based on Frankl’s concept / J. S. Crumbaugh // J. of Individual Psychology, vol. 24, 1968, May. P. 74 – 81.
9. Crumbaugh J. S. An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis / J. S. Crumbaugh, L. T. Maholick // J. of Clinical Psychology, vol. 20, 1964, 2. P. 200 – 207.
10. Kelly G. A. A theory of personality: The psychology of personal constructs / G. A. Kelly. – Oxford, England: W. W. Norton, 1963. – 261 р.
11. Maleev D. V. Psychological factors of reliability of professional activity of employees of Internal Affairs Bodies / D. V. Maleev // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 1 (13) – Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. – Р. 55-72.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory