Володимир Лизогуб, Віталій Пустовалов, Наталія Черненко. Чи можливо спрогнозувати успішність навчання за властивостями основних нервових процесів та психічних функцій?

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 59-66.


DOI:

Володимир Лизогуб,
доктор біологічних наук, професор,
Віталій Пустовалов,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
Наталія Черненко,
кандидат біологічних наук, старший викладач,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Дашковича, 24, м. Черкаси, Україна


ЧИ МОЖЛИВО СПРОГНОЗУВАТИ УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ВЛАСТИВОСТЯМИ
ОСНОВНИХ
НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ?


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається наукова проблема з’ясування ролі індивідуально-типологічних властивостей основних нервових процесів в успішності навчання та психічних функцій учнів середнього шкільного віку. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, визначення індивідуально-типологічних властивостей центральної нервової системи, короткочасної зорової пам’яті, довільної уваги, експертна оцінка успішності навчання, варіаційна статистика. Виявлено, що учні з рівнем успішності навчання «вище за середній» характеризувалися кращими показниками індивідуально-типологічних властивостей основних нервових процесів та функцій пам’яті і уваги. Встановлено статистично значущі відмінності типологічних властивостей основних нервових процесів, уваги та пам’яті у групах учнів з різною успішністю навчання. Учні з вище за середній та середнім балами успішності навчання характеризувалися високими показниками типологічних властивостей основних нервових процесів, а також об’єму короткочасної зорової пам’яті та продуктивності уваги порівняно з однолітками з низьким рівнем. За результатами статистичного та кореляційного аналізу доведено, що індивідуально-типологічні властивості основних нервових процесів складають психофізіологічну основу психічних функцій та успішності навчання підлітків. Множинний регресійний аналіз комплексу психофізіологічних показників учнів і співставлення їх з успішністю дозволяє прогнозувати інтегральну оцінку навчальної діяльності з урахуванням даних про рівень індивідуально-типологічних властивостей основних нервових процесів, пам’яті та уваги. За показниками індивідуально-типологічних властивостей, пам’яті та уваги запропоновано здійснювати педагогічний відбір контингенту до класів та закладів освіти з підвищеними вимогами до навчання. Знання про особливості навчальної діяльності з урахуванням індивідуальних типологічних властивостей основних нервових процесів надає можливість фахівцям з освіти прогнозувати і корегувати педагогічний процес з метою підвищення його ефективності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 успішність навчання, властивості пам’яті та уваги, типологічні властивості, функціональна рухливість, сила нервових процесів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Александров А. А. Психогенетика: Учеб. Пособие / А. А. Александров. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с.
2. Бехтерева Н. П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности: 2-е издание, переработанное и дополненное / Н. П. Бехтерева. – Л.: Медицина, 1974. 151 с.
3. Голубева Э. А. Индивидуальные особенности памяти человека: Психофизиологические исследования / Э. А. Голубева. – М.: Педагогика, 1980. – 152 с.
4. Запорожець О. П. Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різними фізичним та розумовим навантаженням: автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.02 / О. П. Запорожець. – Київ, 2008. – 24 с.
5. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности: монография / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 444 с.
6. Калиниченко І. О. Оптимізація навчального процесу в старших класах за даними конституційнотипологічних та функціональних характеристик учнів / І. О. Калиниченко // Наука і освіта. – 2016. – №8. – С. 68–72.
7. Ключко О. И. Педагогическая психология: Учеб. Пособие / О. И. Ключко, Н. Ф. Сухарева. – Москва - Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 234 с.
8. Кокун О. М. Психосоматические аспекты сохранения и восстановления здоровья личности / О. М. Кокун, І. І. Савенкова // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов. – Харьков: Финарт, 2017. – С. 63-88.
9. Коробейніков Г. В. Когнітивні функції та успішність у формуванні хореографічних навиків у танцівників середнього шкільного віку / Г. В. Коробейніков, В. В. Мишко, В. А. Пастухова, І. І. Смоляр // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2017. – №7. – С. 18-23.
10. Куценко Т. В. Стан властивостей психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Т. В. Куценко. – Київ. – 2000. – 19 с.
11. Лизогуб В. С. Нечипоренко Л. А., Пустовалов В. О., Супрунович В. О. Спеціальна підготовка та стан біоенергетики футболістів із різними типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи / В. С. Лизогуб, Л. А. Нечипоренко, В. О. Пустовалов, В. О. Супрунович // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 107-112.
12. Макаренко М. В. Онтогенез психофізіологічних функцій людини: монографія / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 256 с.
13. Максименко С. Д. Психологічний супровід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів: методичний посібник / С. Д. Максименко, Д. Г. Кравченко, О. М. Кокун, Н. М. Панасенко. – К. – 2015. – 101 с.
14. Орлова А. А. Методология исследования механизма оценивания новых результатов образовательного процесса: монография / А. А. Орлова. – Москва - Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 180 с.
15. Самокиш I. I., Босенко A. I., Дишель Г. О. Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів / I. I. Самокиш, A. I. Босенко, Г. О. Дишель // Наука і освіта. – 2016. – №8. – С. 151-157.
16. Харченко Д. М. Стан психофізіологічних функцій у студентів з різними властивостями основних нервових процесів: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Д. М. Харченко. – Київ. – 1998. – 16 с.
17. Черненко-Курагіна Н. П. Фізіологічні характеристики розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності при низькому темпі переробки інформації / Н. П. Черненко-Курагіна // Вісник Черкаського університету. – 2016. – №1. – С. 120-126.
18. Фельдштейн Д. И. Психология современного подростка: монография / Д. И. Фельдштейн. – М.: Педагогика, 2015. – 220 с.
19. Aquino J. M. Attention and the processing of emotional words: Dissociating effects of arousal / J. M. Aquino, K. M. Arnell // Psychonomic Bulletin & Review. – 2007. –Vol.14(3). – P. 430-435.
20. Atkinson C. M. Event-related potentials to Stroop and reverse Stroop stimuli / C. M. Atkinson, K. A. Drysdale, W. R. Fulham // International Journal of Psychophysiology. Jan – 2003. – Vol. 47 (1). – Р.1-21.
21. Brechmann A. Working memory specific activity in auditory cortex: potential correlates of sequential processing and maintenance / A. Brechmann, B. GaschlerMarkefski, M. Sohr // Cereb. Cortex. – 2007. – Vol.17, №11. – P. 2544–2552.
22. Compton R. J. The Interface between Emotion and Attention: A Review of Evidence from Psychology and Neuroscience / R. J. Compton // Behavioural and Cognitive Neuroscience Reviews. – 2003. – Vol. 2. – № 2. – P.115- 129.
23. Chebykin O. Ya. System-Activity Conception of Teachers Training: Competence and Organizational Aspects / O. Ya. Chebykin // Science and education. – 2017. – №10. – P.101-106.
24. Sternberg S. High speedscanning in human memory / S. Sternberg // Science. – 1966. –№153. – P.652–654.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory