Olha Tozik, Aliaksei Narskin, Anatolii Bosenko. Correction of Physical Fitness of Senior School Students Living in Radiation Environment.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 98-104.


DOI:

Ольга Тозік,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури,
Олексій Нарскін,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спортивних дисциплін,
Установа освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»,
вул. Радянська, 104, м. Гомель, Республіка Білорусь,
Анатолій Босенко,
доктор педагогічних, кандидат біологічних наук, доцент,
завідувач кафедри біології та основ здоров'я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТАРШОКЛАСНИКІВ,
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОРАДІАЦІОННИХ УМОВАХ


АНОТАЦІЯ:

Погіршення екологічних умов середовища проживання актуалізувало проблему збереження і зміцнення здоров’я людей. Найбільше значення це має для дітей і підлітків, які складають перспективне майбутнє кожної нації. Метою дослідження є вивчення адаптаційних можливостей в залежності від рівня рухової активності старшокласників, які проживають в умовах впливу несприятливих радіоекологічних чинників, а також можливості їх корекції з використанням засобів оздоровчої фізичної культури. Результати дослідження свідчать, що оздоровчий ефект підвищеної рухової активності не завжди є позитивним і залежить від багатьох факторів. Не тільки низькі, але і підвищені фізичні навантаження не є адекватними для організму старшокласників, сприяючи напруженню адаптаційних механізмів і зниженню функціональних можливостей. Проведений моніторинг виявив задовільну ступінь адаптації лише у старшокласників із середнім і вище середнього рівнями рухової активності. Разом з тим у школярів у групі з руховою активністю нижче середнього відзначається напруга механізмів адаптації, а в учнів старших класів з високою руховою активністю виявлено незадовільний рівень адаптації. Проведений педагогічний експеримент показав, що раціонально організовані заняття фізичними вправами у загальноосвітній школі є дієвим засобом підвищення адаптаційних можливостей організму учнів і профілактики захворювань. У той же час при плануванні та організації уроків з фізичної культури в школі слід ураховувати поточний стан школярів та індивідуальні особливості адаптації до фізичних навантажень, що дозволить максимально ефективно реалізовувати оздоровчий ефект занять. Використання оздоровчих засобів фізичної культури для учнів старших класів дозволило сформувати високий рівень адаптаційних можливостей і підвищити неспецифічну резистентність організму, що, як наслідок, сприятиме зниженню негативного впливу несприятливих екорадіаціонних факторів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

адаптаційні можливості, учні старших класів, несприятливі екорадіаціонні умови, оздоровча фізична культура.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Артеменков А. А. Концепция оптимизации функционального состояния и повышения адаптационных возможностей человека: автореф. дис. ... докт. биол. наук: спец. 03.03.01 / А. А. Артеменков. – Смоленск, 2015 – 22 с.
2. Баевский Р. М. Оценка эффективности профилактических мероприятий на основе измерения адаптационного потенциала системы кровообращения / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева // Здравоохранение Российской Федерации. – 1987. – № 8. – С. 6–10.
3. Веселовская В. О. Функциональные резервы организма младших школьников / В. О. Веселовская, И. Д. Султанова, И. М. Иванышин, Р. В. Арламовский // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – № 1–3 (33). – С. 55–58.
4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. / С. Гланц. – М.: Практика, 1998. – 459 с.
5. Казначеев В. П. Донозологическая диагностика в практике массовых обследований населения / В. П. Казначеев, Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – Л.: Медицина, 1980. – 208 с.
6. Міхеєнко О. І. Конкретизація сутності поняття «здоров’я» як методологічне підгрунтя практики оздоровлення організму людини / О. І. Міхеєнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 42– 46. doi:10.6084/m9.figshare.639257
7. Милютин С. Г. Динамика адаптации к учебной деятельности у учащихся медицинского колледжа / С. Г. Милютин, В. Я. Апчел, В. Н. Сысоев и др. // Вестник Российской военномедицинской академии. – 2012. – № 3 (39). – С. 138–140.
8. Основы математической статистики: Учебное пособие / Под ред. В. С. Иванова. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 176 с.
9. Поборский А. Н. Динамика врабатываемости и адаптации некоторых функциональных систем у студентов-первокурсников при регулярной физической нагрузке / А. Н. Поборский // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 8. – С. 25–26, 39–40.
10. Полька Н. С. Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів: монографія / Н. С. Полька, І. О. Калиниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 328 с.
11. Прусик К. Повышение адаптационных возможностей у лиц пожилого возраста средствами скандинавской ходьбы / К. Прусик, Л. В. Шарова, Ю. А. Базуев // Физическая культура, спорт, туризм: научно-методическое сопровождение: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – М., 2014. – С. 275–279.
12. Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М.: Изд-во ВЛАДОСТ-ПРЕСС, 2002. – 608 с.
13. Шайхелисламова М. В. Мониторинг функционального состояния адаптационных систем у школьников как элемент охраны здоровья и безопасности их жизнедеятельности / М. В. Шайхелисламова, А. А. Ситдикова, Г. Г. Каюмова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8–2. – С. 370–375.
14. Blaak E. E. Prevention and treatment of obesity and related complications. A role for protein / E. E. Blaak // Int. J. Obesity. – 2010. – 30. – Vol. 3. – P. 24–27.
15. Blair S. N., Brodney S. Effects of physical inactivity and obesity on morbidity and mortality: current evidence and research issues / S. N. Blair, S. Brodney // Med Sci Sports Exerc. – 1999. – 31 (Suppl 11). – P. 646– 662. doi:10.1097/00005768-199911001-00025.
16. Bosenco A. I. On the normative values of the adaptive potential and their practical application / A. I. Bosenco, M. S. Topcii, L. A. Evtuhova // Proceedings of the F. Scorina Gomel State University, 2017. – № 6 (105). – Р. 27–31 (Natural Sciences).
17. Platonov V. N. Teoria general del entrenamiento deportivo Olimpico / V. N. Platonov. – Barcelona: Paidotribo, 2002. – 686 p.
18. Rich V. Fall – ont republic is Chernobyl's lasting legacy: The prime minister of Byelorussia has turned against Moscow ofter disclosures that his people are suffering genocide by radiation / V. Rich // The European. – 1991. – 16-18. August. – P. 12.
19. Samuellsson M. Initial effects of anti-pronation type on the medial lonlgitudinal arch during walking and running / M. Samuellsson, B. Vincenzio, Т. Russell // Br J Sports Med. – 2008. – P. 939–943.
20. Wilmore J. H. Physiology of sport and exercise / J. H. Wilmore, D. L. Costill. – Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2004. – 726 p.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory