Світлана Ситнік. Прояв інноваційних якостей рекламних агентів в умовах міжособистісної взаємодії.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 39-44.


DOI:

Світлана Ситнік,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри теорії та методики практичної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ПРОЯВ ІННОВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РЕКЛАМНИХ АГЕНТІВ
В УМОВАХ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ


АНОТАЦІЯ:

Однією з важливих умов успішності рекламних агентів є індивідуально-психологічні особливості, які сприяють міжособистісній взаємодії в процесі інноваційної діяльності. Мета статті полягає в дослідженні особливостей інноваційних якостей рекламних агентів та визначенню їхньої ролі в міжособистісній взаємодії. Показано, що інноваційна діяльність розглядається як активність особистості, яка спрямована на створення нових оригінальних продуктів. Успіх цієї діяльності залежить від креативності особистості. При цьому інноваційність реалізується на когнітивному і поведінковому рівнях особистості. Щодо міжособистісної взаємодії, то вона визначається як відповідний контакт, обумовлений просторово-часовою близькістю суб’єктів. Емпіричне дослідження показало достатній рівень розвитку таких інноваційних якостей як креативність, ризик заради успіху, орієнтація на майбутнє тощо у досліджуваних рекламних агентів. Провідним у цьому комплексі якостей виступає креативність. Визначено, що переважна більшість успішних рекламних агентів частіше використовують такі типи міжособистісної взаємодії: авторитарний, егоїстичний, доброзичливий. Найменше їм притаманні підпорядкованість та залежність. Проведений кореляційний аналіз засвідчив наявність прямих зв’язків між авторитарним типом міжособистісної взаємодії та ризиком заради успіху, а також індексом інноваційності. Виявлено також прямий зв’язок між доброзичливим типом взаємодії і креативністю та орієнтацією на майбутнє. Зафіксовано кореляційний зв’язок між егоїстичним типом взаємодії і орієнтацією на майбутнє та загальним індексом інноваційності. Було виявлено зворотні зв’язки між підпорядкованим типом взаємодії і креативністю та ризиком заради успіху. Зворотній зв’язок встановлено також між залежним типом взаємодії і ризиком заради успіху та загальним індексом інноваційності. Решта типів міжособистісної взаємодії не мають статистично значимих зв’язків з інноваційними якостями досліджуваних. Отримані результати дають підставу говорити про те, що інноваційні якості особистості рекламних агентів пов’язані з типами міжособистісної взаємодії.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інноваційна діяльність, інноваційні якості, міжособистісна взаємодія, рекламна діяльність, типи міжособистісної взаємодії.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Власенко Ю. О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Ю.А. Власенко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2003. – 19 с.
2.Клочко Е.В., Галажинский Э.В. Психология инновационного поведения / Е.В. Клочко, Э.В. Галажинский. – Томск: Томский государственный университет, 2009. – 240 с.
3.Козубовский В. М. Групповая готовность операторов к словесным видам совместной деятельности: дис. доктора психол. наук. / В. М. Козубовский. – Минск, 1990. – 329с.
4.Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Методика исследования отношения личности к инновациям / Н.М.Лебедева, А.Н. Татарко // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2009. – № 4 (23): Педагогика, психология, социология и методика их преподавания: В 2-х ч. – Ч.2. – С. 89–96.
5.Лебедев-Любимов, А. Н. Психология рекламы : Учебное пособие / А. Н. Лебедев-Любимов. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с.
6.Массанов А.В. Инновации и психологические барьеры / А.В. Массанов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Одеса, ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2017. – С. 10-12.
7.Мокшанцев Р. И. Психология рекламы : учебное пособие / Р. И. Мокшанцев. – М. : ИНФРА – М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2009. – 230 с.
8.Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.
9.Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы / Е.С. Романова. – Питер, 2003. – 464 с.
10.Рубцов В. В. Совместная учебная деятельность в контексте проблемы соотношения социальных взаимодействий и обучения / В. В. Рубцов // Вопр. психол. – 1998. – № 5. – С. 49-58.
11.Сенько Т. В. Психология взаимодействия Текст. В 2 ч. Ч. 1. Базисная структура межличностного взаимодействия / Т. В. Сенько. – Минск: 1998. – 120 с.
12.Шмелева Е.А. Развитие инновационного потенциала личности в научнообразовательной среде педагогического вуза : автореферат дис. ... доктора психологических наук : 19.00.07. / О.О. Шмелева. – Нижний Новгород, 2013. – 51 с.
13.Kirton M. Adaptors and Innovators: A Description and Measure / M. Kirton // Journal of Applied Psychology. – 1976. – V. 61 (5). – P. 622-629. 14.Rogers E.M. Diffusion of innovations. 4th ed. / E.M. Rogers. – New York: Free Press, 1995.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory