Iryna Holovska, Tetiana Lаzоrenkо, TetianaYakovleva. Psychological Features of Female Students’ Gender Identity.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 26-31.


DOI:

Ірина Головська,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології,
Тетяна Лазоренко,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології,
Тетяна Яковлєва,
студентка,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТУДЕНТОК


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей гендерної ідентичності у студенток. Було використано тест-опитувальник «Хто я?» М. Куна і Т. Макпартленда та тестопитувальник «Маскулінність – Фемінінність» С. Бем. Досліджуваними виступали 100 студенток третіх та четвертих курсів університетів віком від 19 до 22 років. Було виявлено, що ролі жінки значно змінилися, і ці зміни сильно сказалися на їхній поведінці, характері та цінностях. Вони прагнуть до незалежності, самостійності, рівності з чоловіками. За допомогою теоретичного аналізу було з’ясовано, що, виникаючи в результаті процесу взаємодії «Я» і інших, гендерна ідентичність проявляється як суб’єктивний досвід психологічної інтеріоризації чоловічих або жіночих рис. Усвідомлення власної гендерної приналежності і становлення гендерної ідентичності людини – одне з напрямів соціалізації. Таким чином, ми оцінюємо себе і інших на основі уявлень про те, якими мають бути чоловіки і жінки. Співставлення власних уявлень із загальноприйнятими відіграє важливу роль у психологічному самопочутті особистості. Але через зміни, про які ми вже говорили, процес гендерної ідентифікації є доволі складним. У результаті проведеного дослідження було виявлено, що більшість опитаних дівчат не відносять себе до конкретної психологічної статі – жіночої або чоловічої. У них переважає андрогінність – майже на одному рівні присутні як фемінні, так і маскулінні характеристики. Це означає, що їх самовизначення і поведінка не співпадають з тими, які вважається в соціумі гендерно-відповідними, але все ж таки в них переважають фемінні характеристики. Зроблено висновок про те, що чим більше рівень невизначеності гендерної ідентифікації у студенток, тим у них нижче визначеність стосовно соціальних ролей, які є шаблоном поведінки, що очікується від людини, яка займає певний статус у суспільстві. Чим більше соціальних ролей людина здатна відтворити, тим краще вона пристосована до життя, тим більше вона успішна. Якщо у студенток не вистачає знань про соціальні ролі, то вони є нерішучими, не можуть обрати щось конкретне, це в свою чергу тягне за собою невпевненість, що буде мати вплив на їхнє соціальне життя та навчальну діяльність.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічні особливості, гендерна ідентичність, студентки, психологічна стать, невизначеність особистості.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бем С. Схема гендерной теории / С. Бем // Психологический обзор. – М. : Прогресс, 1981. – 364 с.
2. Беспанская-Павленко Е. Д. Психодиагностические методики изучения гендерных особенностей личности. метод. рекомендации для студентов, обуч. по специальностям «Социальная работа (по направлениям)» и «Психология» / сост. Е. Д. БеспанскаяПавленко. – Минск : БГУ, 2013. – 87с.
3. Горбач-Кудря И. А. Исследование полоролевой идентичности в юношеском возрасте / И. А. Горбач-Кудря. – К. : МАУП, 2004. – 248 с.
4. Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера как феминистская теория / Е. Здравомыслова, А. Темкина // Женщина. Гендер. Культура. – М. : Искусство, 1999. – 197 с.
5. Крутікова О. О. Психологічні чинники конституювання жіночої ідентичності / О. О. Крутикова // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К. : Міленіум, 2007. – 174 с.
6. Кукликов Л. В. Хрестоматия. Психология личности в трудах отечественных психологов / Л. В. Куликов. – 2-е изд., исправл. и доп. – СПб. : Питер, 2009. – 464 с.
7. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 1997. – 608 с.
8. Ожигова Л. Н. Психология гендерной идентичности личности / Л. Н. Ожигова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2006. – 290 с.
9. Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований» / Отв. ред. О. А. Воронина, Н. С. Григорьева, Л. Г. Лунякова. – М. : МЦГИ/МВШСЭН, 2000. – 645 с.
10. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон / Пер. с англ. – М. : Флинта, 2006. – 342 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory