Юрій Сербін. Вплив особистісного адаптивного потенціалу студентівгуманітаріїв на процес їхньої адаптації до навчання.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 19-25.


DOI:

Юрій Сербін,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціології,
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
просп. Центральний, 59а, м. Сєвєродонецьк, Україна


ВПЛИВ ОСОБИСТІСНОГО АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТУДЕНТІВГУМАНІТАРІЇВ НА ПРОЦЕС ЇХНЬОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано та охарактеризовано особливості впливу функціонування складових особистісного адаптивного потенціалу студентів-гуманітаріїв (нервово-психічної стійкості, комунікативних здібностей, моральної нормативності) на процес їхньої адаптації до навчання та виокремлено критерії зниження її показників; встановлено звʼязок ступеня адаптації (високого, середнього, низького) студентів до навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю з їх соціометричним статусом та рівнем розвитку соціального середовища студентської групи. У дослідженні використано комплекс емпіричних методів: спостереження; фокус-групове інтерв’ю С. Белановського; психодіагностичні методи: методика «Адаптованість студентів у ВНЗ» (Т. Дубовицька, А. Крилова), багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (А. Маклаков, С. Чермянін); методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів» (А. Реан, В. Якунін; модифікація Н. Бадмаєвої), методика діагностики мотиваційного та емоційного профілей особистості (В. Мільман); опитувальник термінальних цінностей (І. Сенін), методика дослідження самооцінки (Т. Дембо-С. Рубінштейн; модифікація Г. Прихожан), методики на визначення соціально-психологічного клімату студентської групи (В. Зав’ялов) та рівня її розвитку – соціометрія й референтометрія; проективні методики «Дім-Дерево-Людина» (Дж. Бук) і «Автопортрет» (Р. Бернс). У результаті дослідження було зʼясовано, що особливої уваги потребує процес адаптації до навчання студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, зумовлений взаємодією чинників психологічного (когнітивні, емоційні, вольові) та соціально-психологічного (суспільні стереотипи, соціальний статус та роль, соціальна ідентичність тощо) змісту. Встановлено зв’язок між середнім та низьким ступенями адаптації до навчання студентів гуманітарних спеціальностей з їх низьким соціометричним статусом («відторгнуті») та високим рівнем тривожності, низьким соціометричним статусом («ізольовані») та неадекватною (заниженою або завищеною) самооцінкою, а також із рівнем розвитку соціального середовища студентської групи. Доведено, що основними соціальнопсихологічними умовами успішності адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладів гуманітарного профілю є: а) на мезорівні: високий рівень розвитку сучасної гуманітарної науки та стану масової освітньої практики; ефективні методологічні настанови, що відображені в програмах, підручниках; активна життєва позиція й творчий потенціал викладачів, педагогічного колективу загалом; адаптивне освітнє середовище вузу в цілому; б) на макрорівні: високий рівень розвитку студентської групи, ефективність та адаптивний стиль комунікативної взаємодії з одногрупниками й викладачами, активна участь у суспільному житті навчального закладу; в) на мікрорівні (прогресивний тип мотиваційного профілю, чітка й стійка спрямованість пізнавальних мотивів, їх глибоке усвідомлення; адекватність самооцінки; рефлексивність; саморегуляція; орієнтація на саморозвиток, самовдосконалення та досягнення у поєднанні з домінуванням професійних і соціально-орієнтованих цінностей).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

адаптація, регуляція поведінки та діяльності, комунікативні здібності, рівень розвитку адаптивних здібностей, особистісний адаптивний потенціал, соціальний досвід.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Андреева Д. А. О понятии адаптации. Исследование адаптации студентов к условиям учебы в вузе / Д. А. Андреева // Человек и общество. – Вып. XI-II. – Л. : ЛГУ, 1973. – С. 25 – 27.
2.Асеев В. Г. Теоретические аспекты проблемы адаптации / В. Г. Асеев // Адаптация учащихся и молодежи к трудовой и учебной деятельности / Под ред. В. Г. Асеева. – Иркутск : Изд-во Иркутского гос. пед. ин-та, 1986. – С. 3 – 17.
3.Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г. А. Балл // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92 – 100.
4.Злобіна О. Г. Особистість як суб’єкт соціальних змін / О. Г. Злобіна. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2004. – 400 с.
5.Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации / В. П. Казначеев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory