Ірина Татьянчикова, Марина Омельченко, Андрій Татьянчиков. Психолого-педагогічне забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними порушеннями.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 109-117.


DOI:

Ірина Татьянчикова,
доцент, доктор педагогічних наук,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
вул. Генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька обл., Україна,
Марина Омельченко,
кандидат педагогічних наук
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
вул. Генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька обл., Україна,
Андрій Татьянчиков,
кандидат психологічних наук,
Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є розкриття сутності (особливостей, структури та змісту) корекційно-виховної технології щодо забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними порушеннями на стадії адаптації в умовах спеціальної загальноосвітньої школи та обґрунтування її ефективності. Для досягнення поставленої мети було використано емпіричні методи (бесіда, опитування, метод експертної оцінки, анкетування, інтерв’ювання, тестування), за допомогою яких визначались особливості соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, яке фіксувало стан і обізнаність вчителів щодо корекційновиховної технології забезпечення соціалізації учнів на стадії адаптації у спеціальній загальноосвітній школі. Кількісну обробку емпіричних даних було здійснено за допомогою методів математичної статистики ( X2 - критерій Пірсона). У статті наводяться результати цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу, на підставі аналізу яких доведено суттєве підвищення в учнів загального рівня успішності соціалізації та її рівня за окремими показниками на стадії адаптації в умовах спеціального навчального закладу. Зроблено акцент на ефективність запропонованої корекційно-виховної технології соціалізації учнів з інтелектуальними порушеннями.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціалізація, діти з інтелектуальними порушеннями, стадія адаптації, корекційно-виховна технологія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підруч. / В. В. Москаленко. – [2-е вид., випр. та доп.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 688с.
2. Олпорт Г. В. Личность в психологи / Г. В. Олпорт. – М.-СПб : КСП: Ювента, 1998. – 345с.
3. Омельченко М.С. До проблеми організації підготовки до школи дошкільників з порушеннями інтелекту // Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy: Conference Proceedings of the 5-th International Scientific Conference October 26-29, Opole, 2017.
4. Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників : моногр. / В. В. Рибалка ; за ред. Г. О. Балла. – К. : ІПППО АПН України, 1998. – 160с.
5. Сисун М. О. Програма корекції шкільної тривожності в підлітків / М. О. Сисун // Психолог. – 2004. – 16 квіт. – С. 1–24.
6. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2001. – 704с.
7. Татьянчиков А.О. Розумові операції в контексті адаптації учнів до навчання в основній школі: Методичні рекомендації педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл та практичним психологам / А.О. Татьянчиков. – Слов’янськ: Видавництво Б.І. Маторіна, 2015. – 114с.
8. Татьянчикова І.В. Соціалізація дитини з вадами розвитку: теорія, досвід, технології: монографія / І.В. Татьянчикова. – Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2017. – 457с.
9. Hettema P. J. Personality and adaptation / P. J. Hettema. – Amsterdam, etc.: North-Holland, 1979. – 228 p.
10. Socialization after childhood / Ed. by O. G. Brim, S. Wheeler. – N.-Y. : Wiley, 1966. – 116 p.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory