Valerii Bosniuk, Nataliia Svitlychna, Stanislav Skliarov. Intellectual Resource as a Basis Of Rescue Workers’ Coping-Behavior.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 67-73.


DOI:

Валерій Боснюк,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах,
Наталія Світлична,
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах,
Станіслав Скляров,
кандидат психологічних наук, начальник сектора з питань запобігання та виявлення корупції,
Національний університет цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС ЯК ОСНОВА КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКА


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто позиції психологів відносно ролі психометричного інтелекту у формуванні поведінки в стресових умовах. Було зроблено висновок про суперечливу роль інтелекту в копінг-поведінці та наголошено на необхідності більш глибокого аналізу цієї проблеми. Інтелект людини проявляється не тільки як результат психометричних тестів, але й в умовах реальної взаємодії зі своїм оточенням, припустивши, що продуктивні властивості, які вимірюються в IQ одиницях – це психічні механізми, що відповідають за правильність (точність) і швидкість процесу переробки інформації, а когнітивні стилі – психічні механізми, що відповідають за управління процесом переробки інформації. У контексті професійної діяльності і з урахуванням її специфіки інтелектуальні здібності та когнітивні стилі певним чином взаємозв’язані, утворюючи «інтелектуальний ресурс» особистості. Результати емпіричного дослідження за участю 168 рятувальників показали, що інтелектуальний ресурс є основою копінг-поведінки. Було також виділено три групи рятувальників з різним рівнем інтелектуального ресурсу. Отримані результати свідчать, що досліджувані з більш високими показниками інтелектуального ресурсу в стресовій ситуації не схильні використовувати проблемно зорієнтований копінг, а активно використовують емоційні й соціальні копінг-стратегії. Такі результати трактуються наступним чином: чим вища інтелектуальна зрілість людини, що проявляється в показниках сформованості когнітивних, метакогнітивних, академічних і понятійних здібностей, тим більш широкий спектр стратегій вона застосовує, активно використовуючи переваги різних копінг-стратегій. Інтелект при цьому трактується як психічний ресурс, що забезпечує мобільність і варіативність копінг-поведінки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психометричний інтелект, когнітивні стилі, інтелектуальний ресурс, копінг-поведінка, копінг-стратегії, рятувальник.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексапольский А. А. Стилевые и уровневые свойства интеллекта как факторы совладающего поведения: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Алексапольский Алексей Андреевич. – М., 2008. – 141 с.
2. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В. А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 528 с.
3. Камынина И. В. Копинг-стратегии личности в экстремальных условиях : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / И. В. Камынина. – Хабаровск, 2008. – 25 с.
4. Корнилова Т. В. Интеллектуальноличностный потенциал человека в стратегиях совладания / Т. В. Корнилова // Вестник Московского университета. – Серия 14, Психология. – 2010. – № 1. – С. 46-58.
5. Ушаков Д. В. Интеллект: структурнодинамическая теория / Д. В. Ушаков – М : ИП РАН, 2003. – 263 с.
6. Хазова С. А. Интеллект как предиктор и ресурс совладающего поведения личности / С. А. Хазова // Современные проблемы прикладной психологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Т. III. – Ярославль, 2006. – С. 314-317.
7. Холодная М. А. Интеллектуальные способности и стратегии совладания / М. А. Холодная, А. А. Алексапольский // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 4. – С. 59-68.
8. Шкуратова И. П. Личностные ресурсы как фактор совладания с кризисными ситуациями / И. П. Шкуратова, Е. А. Анненкова // Психология кризиса и кризисных состояний. Междисциплинарный ежегодник. – 2007. –Вып.4. – С. 17-23.
9. Bottenberg E. N. Kognitive attituden und intelligenz / E. N. Bottenberg // Psychlogische Beitrage. – 1970. – V. XII (3). – P. 426-440.
10. Gardner R. W. Personality organization in cognitive controls and intellectual abilities / R. W. Gardner, D. N. Jackson, S. J. Messick // Psychological Issues. – V. 2, № 4. – 1960. – P. 345-365.
11. Medvedova L. Adaptive coping with stress and gender differences in early adolescence / L. Medvedova // Research Institute for Child, 1987. – 361 p.
12. Simonton D. K. Biographical determinates of achieved eminence / D. K. Simonton // A multivariate a approach to the Cox data. J. of Personality and Soc. Psychology. – 1976. – V. 33. – P. 218-226.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory