Зінаїда Курлянд, Олена Фокша, Юрій Поповський. Дослідження педагогічної фасилітації учителя як вітагенної педагогічної технології.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 168-176.


DOI:

Зінаїда Курлянд,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки,
Олена Фокша,
здобувач наукового ступеня кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківсвька, 26, м. Одеса, Україна
Юрій Поповський,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бізнес статистики і економічної кібернетики,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ
УЧИТЕЛЯ ЯК ВІТАГЕННОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито своєрідність педагогічної фасилітації вчителя як специфічної вітагенної технології навчання і виховання. Спираючись на аналіз наукового фонду автори висвітлюють вітагенні технології як технології навчання та виховання, засновані на актуалізації життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях. Дослідники доводять, що здатність педагога використовувати механізми педагогічної фасилітації (педагогічний супровід становлення особистості учня та педагогічна підтримка його навчальних досягнень) детермінує успішність використання ним вітагенних технологій на уроці. Науковцями запропоновано критеріальну систему оцінювання рівнів сформованості педагогічної фасилітації як вітагенної педагогічної технології, яка містить такі параметри: емоційно-мотиваційний критерій із показниками: емпатійність; фасилятивність; емоційний інтелект; мотивація на професійно-педагогічну діяльність; педагогічне мислення; когнітивно-інтерактивний критерій із показниками: знання специфіки педагогічного спілкування; потреба у спілкуванні, здатність до самоуправління у спілкуванні; перцептивно-інтерактивна компетентність; невербальна компетентність; позиція у спілкуванні; регулятивно-вольовий критерій із показниками: рефлексивні педагогічні вміння; самооцінка; професійна самосвідомість. За допомогою різноманітних валідних діагностувальних методик та спеціально розроблених анкет здійснено діагностування первинного рівня сформованості педагогічної фасилітації студентів-майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін та студентів-майбутніх учителів мистецького профілю за обраними показниками. Накреслено перспективи розробки спеціальної формувальної програми з підготовки майбутніх учителів як фасилітаторів, здатних впроваджувати різноманітні вітагенні технології навчання та виховання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вітагенні технології, студенти, навчання, виховання, фасилітація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Белкин А. С. Витагенное образование в системе педагогического знания (витагенная концепция личности) / А. С. Белкин, Н. О. Вербицкая. Редагогическое образование в России, 2007. № 1. – С.26-32 // Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/vitagennoe-obrazovaniev-sisteme-pedagogicheskogo-znaniya-vitagennayakontseptsiya-lichnosti
2. Вдовенко В. Використання технологій вітагенного навчання при викладанні математики в школі / В. Вдовенко // Наукові записки (Серія: Педагогічні науки) Випуск 2 (2014р.). – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – С.40-45.
3. Волобуєва Т. Вітагенні технології компетентнісного навчання: електронний журнал «Освіта» 2008 р. / Т. Волобуєва. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/637/.
4. Галіцан О. А. Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу / О. А. Галіцан // Наука і освіта. – 2016. –№10. – С.69-76.
5. Галіцан О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі: дис….. канд.. пед.. наук. / О. А. Галіцан // Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. − Одеса, 2010. – 211 с.
6. Глазкова І. Я. Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Ірина Яківна Глазкова. – Харків, 2003. – 273с.
7. Жижина И. В. Психологические особенности развития фасилитации педагога: дисс. … канд. психол. наук: 19.00.07 – «Педагогическая психология» / Инна Владимировна Жижина. – Екатеринбург, 2000. – 186с.
8. Кривенко В. А. Опора на витагенный опыт как средство развития познавательного интереса младших школьников (на материале предметов естетственнонаучного цикла): дис… канд. пед. наук : 10.00.01 / В. А. Кривенко. – Екатеринбург, 2001. – 185 с.
9. Марченко В. С. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи / В. С. Марченко // дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського. – 2017. – 199 с.
10. Курлянд З. Н., Богданова І. М. Методика діагностики і формування професійної усталеності майбутніх учителів: учбовий посібник / З. Н. Курлянд, І. М. Богданова та ін. – Одеса, ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. – 1993 – 242 с.
11. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп: Учебное пособие / Н.П. Фетискин и др. – М.: Издательство Института Психотерапии, 2005. – 490с.
12. Шевченко К. О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя / К. О. Шевченко // Психологічні науки: збірник наукових праць. – Випуск 2.13 (109). – С. 258-263.
13. Maslow A.H. Theory of Human Motivation / A.H. Maslow // Human Dynamics in Psychology and Education. – Boston. - 1972.
14. Meyer D. The positive thinkers / D. Meyer. – New York: Pantheon Press, 1980.
15. Rogers C. Freedom to learn for 80 / C. Rogers. – Columbus, OH: Merrill, 1983.
16. Rogers C. Freedom to learn: A view of what education might become / C. Rogers. – Columbus, OH: Merrill, 1968.
17. Rogers C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy / C. Rogers. – Boston, 1961.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory