Oleksii Stasenko, Liudmyla Chernichenko, Anna Cherednyk. Motivating Students For Motor Activity in The Framework of Physical Education.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 161-167.


DOI:

Олексій Стасенко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна,
Людмила Черніченко,
аспірант, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Анна Чередник,
викладач кафедри спеціальної освіти,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28, м. Умань, Україна


ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Останніми роками на тлі інтенсифікації навчального процесу у закладах вищої освіти прослідковується тенденція зниження об’єму рухової активності студентів, що негативно позначається на показниках їхнього фізичного стану, у зв’язку з чим особливої значущості набувають питання формування, збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді. Метою дослідження є визначення й обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на формування мотивації студентів до рухової активності в умовах педагогічних закладів вищої освіти та експериментальна перевірка їх ефективності. У дослідженні взяли участь 60 студентів І–ІІ курсів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, які в подальшому були розподілені на дві групи – контрольну й експериментальну. В процесі проведення експерименту у студентів контрольних і експериментальних груп було визначено рівень рухової активності за Фремінгемською методикою, який у більшості респондентів виявився низьким, що засвідчило необхідність розробки спеціальних заходів та їх упровадження задля покращення ситуації. Запропонована технологія формування мотивації студентів до рухової активності включала чотири етапи: спонукання, мотивація до діяльності; постановка мети, вибір діяльності; реалізація поставлених завдань, використання створених комфортних умов для здійснення діяльності; аналіз отриманих результатів, осмислення задоволеності діяльністю; формування бажання у студентів продовжити заняття після досягнення мети. Комплекс заходів, які поетапно обґрунтовано у роботі із застосуванням спеціальних засобів і методів, відповідають індивідуальному, диференційованому та особистісно зорієнтованому вибору студентом подальшої фізкультурної діяльності. За результатами повторної діагностики рівня рухової активності студентів було встановлено, що реалізований в педагогічному експерименті підхід до організації навчального процесу з фізичного виховання сприяв не тільки більш усвідомленому ставленню студентів до занять, але й вирішенню проблеми індивідуалізації дій фізичними вправами та створенню фундаментальної основи для їх самовизначення і соціалізації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

рухова активність, мотивація, фізкультурно-оздоровча діяльність, студенти, методика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Биличенко Е. Внешность как важнейший стимул мотивации к двигательной активности студентов / Е. Биличенко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 10–15.
2. Винник В. Д. Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням / В. Д. Винник // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 12. – С. 39–42.
3. Головійчук І. Аналіз рухової активності студентів спеціальної медичної групи / І. Головійчук // Молода спортивна наука України. – 2012. – Т. 2. – С. 57-62.
4. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Вид-во Рута, 2009. – 593 с.
5. Грибан Г. П. Оцінка стану здоров’я студентів в навчальному процесі з фізичного виховання / Г. П. Грибан // Молода спортивна наука України. – 2011. – Т. 4. – С. 25–29.
6. Дутчак М. Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя / М. Дутчак, Т. Круцевич, С. Трачук // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 116–119.
7. Круцевич Т. Ю. Формування фізичної культури студентів у системі фізичної освіти / Т. Ю. Круцевич, О. Ю. Марченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 78–81.
8. Ковтун А. Врахування психофізіологічних особливостей студентів в процесі формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом / А. Ковтун // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 176–181.
9. Носко М. О. Проблема рухової активності молоді в сучасній літературі / М. О. Носко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2001. – № 24. – С. 15-24.
10. Ремзі І. В. Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання / І. В. Ремзі, Д. В. Сичов, Д. М. Водолазський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2011. – № 30-31. – С. 252–255.
11. Ровний А. С. Фізіологія рухової активності / А. С. Ровний, В. А. Ровний, О. О. Ровна. – Х., 2014. – 344 с.
12. Щирба В. А. Проблема формування інтересу та мотивації до занять фізичною культурою старших школярів / В. А. Щирба // Теорія та методика фізичного виховання – 2016. – 01 (111) – С. 16–24.
13. Язловецький В. С. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у вищій школі : навч. посібн. / В. С. Язловецький, А. Л. Турчак, Г. А. Лещенко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 300 с.
14. Allen J. B. Fostering a learning environment : Coaches and the motivation climate / J. B. Allen. K. Hodge // International Journal of Sport Scince & Coaching. – Vol. 1. – 2006. – P. 261–276.
15. Bergier J. Physical activity and sedentary lifestyle of female students from Ukraine / J. Bergier, A. Tsos // Human and health. Issue 2. – 2012. – Volume VI. – P. 131-137.
16. Baj-Korpak J. Aktywnosc fizyczna wybranych grup spoleczno-zawodowych (wszkolnictwie) / J. BajKorpak, A. Soroka, F. Korpak // Czlowiek і Zdrowia. – 2010. Nr 1 (IV). – S. 152–161.
17. Bergier J. Aktywnosc fizyczna pielegniarek z uwzglednieniem ich wieku (Physical activity of nurses with consideration of their age) / J. Bergier, В. Bergier, A. Soroka, Z. Kubinska // Med Ogölna. – 2010. – 16 (XLV). – P. 595–605.
18. Biglan A., Mrazek P.J., Carnine D., Flay B.R. The integration of research and practice in the prevention of youth problem behaviors / // Am Psychol, 2003; 58:433–440.
19. Greenberg M.T., Weissberg R.P., O’Brien M.U., et al. Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. Am Psychol, 2003; 58:466–474.
20. Hopper C. Physical activity and nutrition for health / C. Hopper, B. Fisher, K. D. Munoz. – Champaign : Human Kinetics, 2008. – 374 p.
21. Janssen I. Health Behaviour in School-Aged Children Obesity Working Group. Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns / I. Janssen, P.T. Katzmarzyk, W.F. Boyce // Obes Rev. – 2005. – 6. – 123-132.
22. Kjenniksen L. Attitude to physical education and participation in organized youth sports during adolescence related to physical activity in youth adulthood / L. Kjenniksen // Research Quarterly for Exercise and Sport. – 2010. – P. 163–175.
23. Patton G.C. Promoting social inclusion in schools: a group-randomized trial of eff ects on student health risk behavior and well-being / G.C. Patton, L. Bond, J.B. Carlin // Am J Public Health. – 2006. – 96. – Р. 1582–1587.
24. Physical activity and health / C. Bouchard, S. N. Blair, W. L. Haskell. – Champaign : Human Kinetics, 2007. – 410 p.
25. Swinburn B.A. Diet, nutrition and the prevention of excess weight gain and obesity / B.A. Swinburn, I. Caterson, J.C. Seidell // Public Health Nutr. – 2004. – 7. – Р. 123-146.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory