Natalia Merkulova, Olha Kochkurova, Tetiana Nikonenko. Professional Identity Training as a Means of Future Primary School Teachers’ Professional Development.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 154-160.


DOI:

Наталя Меркулова,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти ,
Ольга Кочкурова,
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька область, Україна,
Тетяна Ніконенко,
старший викладач кафедри початкової освіти,
Бердянський державний педагогічний університет,
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька область, Україна


ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ЗАСІБ
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті – представити тренінг з розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів та виявити динаміку розвитку професійної ідентичності після його запровадження у навчальний процес. Для реалізації мети використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні методи – аналіз, синтез, узагальнення, зіставлення літературних джерел, законодавчої й нормативно-правової бази з проблем професійної ідентичності; емпіричні методи – спостереження, бесіди, анкетування, стандартизовані опитувальники та психодіагностичні методики вивчення особистості, аналіз результатів навчальної діяльності, документації, психолого-педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний етапи), методи активного соціально-психологічного навчання (соціально-психологічний тренінг, навчально-рольові ігри тощо), методи статистичної обробки даних. Професійна ідентичність майбутніх вчителів початкових класів – складний інтеграційний феномен, що поєднує уявлення людини про своє місце у професійній групі та відповідно у суспільстві і ставлення до своєї професійної приналежності. За результатами дослідження, майже половина майбутніх учителів початкових класів мають статус сформованої професійної ідентичності, однак майже така ж кількість майбутніх педагогів характеризується наявністю у них стану мораторію професійної ідентичності. Значна кількість студентів має нав’язану та невизначену професійну ідентичність. Цей факт свідчить про необхідність психологічного супроводу становлення професійної ідентичності студентів-майбутніх вчителів початкових класів. Ефективним засобом розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів є соціально-психологічний тренінг, який дозволяє удосконалити ті структурні компоненти та механізми розвитку професійної ідентичності, що об’єктивно піддаються формуванню за відносно короткий час та є професійно значущими для особистості майбутніх учителів. «Тренінг розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів» спрямований на формування цілісної системи знань про особливості професійної ідентичності, розвитку Я-концепції, психологічної близькості з іншими людьми, мотивації досягнення, а також розвиток педагогічних, комунікативних здібностей та формування професійно-педагогічної спрямованості. Зіставлення результатів дослідження на початку й наприкінці дослідно-експериментальної роботи дало змогу зафіксувати кількісні та якісні зміни щодо сформованості у майбутніх вчителів початкових класів професійної ідентичності. Отже, результатом упровадження тренінгової програми стало підвищення рівнів основних чинників розвитку професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна ідентичність, тренінг, професійна самореалізація, інтерактивні методи, компетентність, педагогічні інновації.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Березина Т. С. Становление профессиональной идентичности педагога / Т. С. Березина // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 7. – С. 24 – 27.
2. Битянова Н. Р. Психология личностного роста : практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников / Н. Р. Битянова. – М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 64 с.
3. Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения / В.Ю. Большаков. – СПб, 1994. – 316 с.
4. Гриневич Лілія. Один із найбільших викликів для інклюзивної освіти – навчити учителів та дітей жити в новій для себе реальності / Лілія Гриневич : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/09/18/liliyagrinevich-odin-iz-najbilshix-viklikiv-dlya-inklyuzivnoyiosviti/.
5. Жирун О. А. Компетенції викладача в умовах формування професійної ідентичності [Електронний ресурс] / О. А. Жирун. – Режим доступу: www.novyn.kpi.ua/2009-3-1/06_Girun.pdf.
6. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
7. Концепція Нової української школи від 14 серпня 2017 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://base.kristti.com.ua/?p=4998.
8. Максимчук Н. П. Ціннісні орієнтації та формування особистості майбутнього педагога / Н. П. Максимчук // Психологія: зб. н. пр.– Вип. І. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. – С. 33 – 36.
9. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителя як предмет педагогічних досліджень / В. Ф. Орлов // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. – 2005. – № 1. – С. 42 – 51.
10. Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/normative/7892-
11. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – М. : Изд-во «Бахрам», 2000. – С. 67 – 75.
12. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг / Л. Б. Шнейдер. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 600 с.
13. Шнейдер Л. Б. Тренинг профессиональной идентичности : руководство для преподавателей вузов и практикующих психологов / Л.Б. Шнейдер. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 208 с.
14. Штепа О.С. Тренінг «Актуалізація особистісної зрілості» / О.С. Штепа // Соціальна робота та практична психологія. – № 4. – 2005. – С. 22 – 36.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory