Yahodnikova V. V., Racu I., Mykolaiets A. P. Teachers’ Social Intelligence Examination.

// Наука і освіта.  2018.  №146-53.


DOI:

Вікторія Вікторівна Ягоднікова,
доктор педагогічних наук, професор кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових наук,
Одеський інститут «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,
вул. Чорноморського козацтва, 19, м. Одеса, Україна,
Рацу Ігор,
доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків,
Державний педагогічний університет Іона Крянга,
вул. Іон Крянге, 1, м. Кишинів, Молдова,
Анатолій Петрович Миколаєць,
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування,
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті актуалізується проблема соціального інтелекту (СІ) як психологічної характеристики особистості педагога, що становить основу його професійно значущих якостей. Мета полягає у дослідженні розвитку соціального інтелекту педагогів. СІ розглядається як інтегральна інтелектуальна здатність педагогів, яка забезпечує успішність соціальної адаптації, ефективність педагогічної взаємодії та професійної реалізації, включає здатність пізнання і прогнозування поведінки учасників навчально-виховного процесу, розуміння й управління власними емоціями та емоціями інших, здійснення комунікативно-організаційної діяльності. Виокремлено когнітивний, емпатійний і комунікативно-організаційний критерії, що є взаємозв’язаними та взаємообумовленими складовими структури СІ педагогів. Когнитивний критерій характеризує рівень здатності передбачати наслідки поведінки учасників взаємодії в певній ситуації, логічного узагальнення, виділення загальних суттєвих ознак у різних невербальних реакціях людини, розуміння змін вербальних реакцій залежно від контексту ситуації, логіку розвитку ситуації взаємодії. Емпатійний критерій виявляє здатність до розуміння й управління емоціями, внутрішнього світу іншої людини, емоційної чутливості, емпотійного сприйняття. Комунікативно-організаційний критерій характеризується відкритістю у спілкуванні, контактністю, здатністю до ефективної взаємодії. У дослідженні взяли участь 97 педагогів загальноосвітніх шкіл міста Одеси та області, з досвідом педагогічної роботи від 8 до 35 років. Респондентів було розподілено у довільному порядку на дві групи: експериментальна і контрольна. Подано діагностичний інструментарій, за яким виявлені результати експериментального дослідження з розвитку СІ педагогів. Репрезентована комплексна програма розвитку СІ педагогів, яка складалась з діагностичного, практичного і рефлексійного блоків, реалізовувалась через групові та індивідуальні форми роботи. Зміст програми вміщував: метод соціально-психологічного навчання (АСПН), тренінг з розвитку СІ, майстер-класи, консультування, психодіагностика, презентація особистісних досягнень, ведення щоденників особистісно-професійного зростання, особистісно-професійний проект, самоосвіту. Експериментальне дослідження виявило зміни, що відбулися у розвитку СІ педагогів в експериментальній групі, вони є достовірними, статистично значущими та відбулися внаслідок впровадження комплексної програми, що є доказом її ефективності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціальний інтелект, педагоги, емпатія, діагностика, комплексна програма.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Акимова М. К. Теоретические подходы к диагностике практического мышления / М. К. Акимова, В. Т. Козлова, Н. А. Ференс // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – C. 21– 31.
2. Альбуханова-Славская К. А. Социальное мышление личности: проблемы и стратеги исследования / К. А. Альбуханова-Славская // Психологический журнал. – 1994. – № 4. – С. 39-55.
3. Власова О. І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку: монографія / О. І. Власова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 308 с.
4. Івашкевич Е. З. Соціальний інтелект педагога: монографія / Е. З. Івашкевич; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ: Принт-Хауз, 2017. - 532 с.
5. Ильин Е. П. Психология общения и межличностные отношения / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2013. – 576 с.
6. Каплуненко Я. Ю. Особистісні чинники розвитку соціального інтелекту у фахівців соціономічних професій : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Я. Ю. Каплуненко. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – 24 с.
7. Куницына В. Н. Межличностное общение: учеб. для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
8. Ляховець Л. О. Особливості формування соціального інтелекту у майбутніх психологів. : автореф. дис. … канд.. психол. наук : 19.00.15 / Л. О. Ляховець. – Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Київ, 2009. – 18 с.
9. Михайлова (Алешина) Е. С. Методика исследования соціального интеллекта: Адаптация теста Дж. Гилфорда и М. Салливена / Е. С. Михайлова. – СПб. : ГП «ИМАТОН», 1996. – 56 с.
10. Михайлова Е. С. Социальный інтелект: тернистый путь от понятия к методике / Е. С. Михайлова // Психологическая газета. – 1996. – № 9. – С. 6-9.
11. Руда Н. Л. Соціальний інтелект психолога як чинник професійної діяльності / Н. Л. Руда // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. – 2012. – Т. 2, Вип. 9. – С. 202-205. 
12. Руденко С. В. Социальный интеллект как фактор успешности педагогической деятельности / С. В. Руденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 7-12. 13. Социальный интелект: теория, измерение, исследования / под. ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. – 176 с.
14. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., 2002. – 490 с.
15. Харченко С. Соціальний інтелект у професійної діяльності суб’єкта / С. Харченко // Право і безпека. – 2017. – № 3. – С.153-158.
16. Чепелєва Н. В. Нормативна модель дискурсивного само проектування особистості / Н. В. Чепелєва, С. Ю. Рудницька // Наука і освіта. – 2017. – № 11. – С.105-113.
17. Яценко Т. С. Активне соціально-психологічне навчання: теорія, процес, практика: навч. посіб. /Т.С.Яценко, Я. М. Кмит, Б. М. Олексієнко. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2002. – 792 с.
18. Allport G.W. Personality : A Psychological Interpretation [Text] / Gordon Willard Allport. – N.Y., 1937. – 516 p.
19. Guilford J.P. The nature of human intelligence / J.P. Guilford. – N.Y.: McGraw-Hill, 1967. – 156 p.
20. Thorndike R.L. Intelligence and its uses [Text] / Robert Ladd Thorndike // Harper s Magazine. – 1920. – P. 227–235.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory