Марія Павлюк, Олена Шопша, Тетяна Ткачук. Психологічне благополуччя як передумова розвитку особистісної самостійності майбутнього фахівця.

// Наука і освіта.  2018.  №1. 149-156.


DOI:

Марія Павлюк,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,
Олена Шопша,
кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології,
Тетяна Ткачук,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом,
вул. Фрометівська 2, м. Київ, Україна


ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ
ОСОБИСТІСНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність дослідження визначається тим, що у сучасній вищій школі дедалі гостріше постає питання особистісної самостійності студентів, що визначає обсяг та якість засвоєних знань, а також рівень розвитку компетентностей. Мета статті полягає у визначенні рівня психологічного благополуччя залежно від курсу навчання у закладі вищої освіти, що виступає необхідною передумовою розвитку особистісної самостійності майбутнього фахівця. У статті розкрито розуміння феномена психологічного благополуччя у контексті розвитку особистісної самостійності. Визначено основні фактори та компоненти, які стосуються глибинних психологічних механізмів, що визначають рівень самостійності майбутнього фахівця, серед яких ключовими є автономність, управління середовищем, характер відносин. Емпіричне дослідження проводилось за допомогою методики К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» в адаптації С. Карсканової. Результати емпіричного дослідження показали, що серед чинників психологічного благополуччя лише «Автономія» має виразну вікову динаміку. При переході від третього до п’ятого курсу значимо зменшуються її показники. Кількість студентів із низьким рівнем прояву «автономії» збільшується із курсом навчання, кількість тих, хто має середні показники – коливається, а кількість високоавтономних – статистично значимо не змінюється. Серед факторів психологічного благополуччя найвищі показники мають фактори «Особистісне зростання» і «Цілі у житті», а найнижчі – «Управління середовищем» і «Автономія». Актуалізовано необхідність розробки спец-курсу «Психологія розвитку самостійності майбутнього фахівця», у рамках якого будуть ураховуватися отримані результати емпіричного дослідження, зокрема досвід суб’єктної активності, досвід міжособистісної взаємодії майбутнього майбутнього фахівця, умови сучасного освітнього середовища.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічне благополуччя, самостійність, особистість, майбутні фахівці, автономія, позитивні відносини з оточуючими.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Арнтц А. Якоб Г. Практическое руководство по схематерапии. Методы работы с дисфункциональными режимами при личностных расстройствах // А. Арнтц Г. Якоб / Перевод с англ. Е. Плотниковой; под. научной редакцией А.В. Черникова – М.: Научный мир, 2016. – 320 с.
2. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с .
3. Єрмолаєва Є.С. Параметри психологічного благополуччя студентів / Є.С. Єрмолаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. – Випуск 4. – Том 2. – 2017. – С. 36 – 40.
4. Карсканова С. В. Опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф: процес та результати адаптації / С. В. Карсканова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 1. – С. 1– 10.
5. Осницкий, А. К. Психология самостоятельности: Методы исслед. и диагностики / А. К. Осницкий. / Под ред. М. К. Кабардова. – М.: Нальчик: ЭльФа, 1996 .— 125 с.
6. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
7. Савенков А. И. Психология детской одаренности : учебник для бакалаврата и магистратуры / А. И. Савенков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 440 с.
8. Циринг. Д. А. Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений / Д. А. Циринг // Высш. образование сегодня. – 2008. – № 6. – С. 48 – 50.
9. Харченко А. С. Особливості психологічного благополуччя студентів з різним типом спрямованості / А. С. Харченко Н. О. Гончарова // Психологія і особистість. – 2017. – №2 (12). – С. 186 – 194.
10. Deci E. L. A motivational approach to self : Integration in personality / E. L. Deci, R. M. Ryan // Nebraska Symposium on Motivation : Vol. 38. Perspectives on motivation / [ed. R. Dienstbier]. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1991. –Р. 237 – 288. 24.
11. Harré R. The ethogenic approach: Theory and practice. / R. Harré — In: L. Berkowitz (ed.) Advances in experimental social psychology. L.: Academic Press, 1977, v. 10, p. 284—314Science. – 1995. – 4. – P. 99- 104.
12. Waterman A.S., Schwartz S.J., Conti R. The Implications of Two Conceptions of Happiness (Hedonic Enjoyment and Eudaimonia) for the Understanding of Intrinsic Motivation // Journal of Happiness Studies. Vol. 9. № 1. – P. 41-79.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory