Tetiana Larina, Zhanna Sydorenko. Examining Personality Viability Resources Through The Example of Euromaidan Movement During 2013-2014 in Ukraine.

// Наука і освіта.  2018.  №1. 139-148.


DOI:

Тетяна Ларіна,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
лабораторії соціальної психології особистості,
вул. Андріївська, 15, м. Київ, Україна,
Жанна Сидоренко,
кандидат психологічних наук,
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського,
вул. Острозького, 32 м. Вінниця, Україна


ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
НА ПРИКЛАДІ ПОДІЙ ЄВРОМАЙДАНУ 2013-2014 Р.Р. В УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена дослідженню соціально-психологічних ресурсів життєздатності, що сприятимуть екологічному переживанню потенційно травмуючих ситуацій, конструктивному опрацюванню життєвих труднощів та від- новленню психологічного здоров’я людини. Життєздатність розглядається як синонім психічного та соматичного здоров’я, як змістовна характеристика саногенного потенціалу. Ресурси життєздатності людини грунтовно вивчаються представниками позитивної психології та концепції посттравматичного зростання. Було визначено, що соціально-психологічні форми контролю над ризиком та пошук соціальної підтримки можна розглядати як ресурси життєздатності, що виконують реабілітаційну функцію і активуються у фатальні, потенційно травмуючі моменти життя. Метою дослідження є визначення ресурсів життєздатності особистості, що пов’язані з подіями Євромайдану 2013- 2014 рр.; одним із завдань – виявлення особливості прояву копінг-стратегій залежно від активації соціально-психологічних ресурсів життєздатності особистості. У якості методів дослідження було використано опитувальник «Способи опанувальної поведінки» Р. Лазаруса, С. Фолкмана, адаптований Т.Л. Крюковою та ін., масове анкетуван- ня, аналіз та інтерпретацію описових статистик, непараметричний критерій Манна-Уітні. Для досягнення мети дослідження було розроблено анкету ресурсів життєздатності. Анкетування відбувалось за допомогою онлайн-сервісу соцмережі Facebook у 2017 році. Бажаючі взяти участь у анкетуванні заповнювали онлайн-документ Google Forms або електронний бланк. Розглядаючи події Євромайдану як потенційно травмуючі, серед опитуваних було виявлено актуалізацію таких соціально-психологічних ресурсів життєздатності як толерантність до ризику, оптимістичне ставлення до майбутнього, готовність зайняти активну громадську позицію, що, зокрема, виявилось у контрольованій пильності респондентів; очікування підтримуючої поведінки від сім’ї та родини. Серед провідних форм соціально-психологічного контролю над ризиками досліджуваних є прагнення захистити те, що є, зберегти власні життєві позиції, можливість подальшої реалізації життєвих планів. Було визначено деякі особливості прояву копінг-стратегій залежно від активації соціально-психологічних ресурсів життєздатності. Активісти Євромайдану 2013-2014 рр. частіше звертаються до «конфрантаційного копінгу», орієнтовані на «пошук соціальної підтримки», на «позитивну переоцінку» під час опанування труднощів. Респонденти, що спостерігали за подіями Євромайдану 2013-2014 рр. у віртуальному просторі, також використовують стратегії конфронтації та пошуку соціальної підтримки, але, водночас, вони демонструють звернення до таких копінгів як «самоконтроль», «прийняття відповідальності» та схильність до «втечі-уникнення». Виявлено, що респонденти, які обирають захисні форми соціально-психологічного контролю над ризиками, частіше звертаються до втечі від вирішення труднощів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічне здоров’я, соціально-психологічні ресурси, життєздатність, травмуючі події, ризик, копінг-стратегії.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – 3-е издание. – СПб., 2001. – 288 с. (Серия «Мастера психологии»).
2. Андрущенко О.Н. Жизнеспособность под- ростков[Електронний ресурс] / О. Н. Андрущенко // Евразийский Научный Журнал №1/1, 2017. – Режим доступу: http://journalpro.ru/articles/zhiznesposobnostpodrostkov/.
3. Джозеф Ст. Что нас не убивает : новая психология посттравматического роста / Стивен Джозеф: пер. с англ. И. Ющенко. – М. : Карьера Пресс, 2015. - 351 с.
4. Крюкова Т.Л., Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Т. Л. Крюкова, Е. В.Куфтяк // Журнал практического психолога. - М.: 2007. – №3. - С. 93-112.
5. Лактионова А.И. Структурно-уровневая организация жизнеспособности как метаспособности / А. И. Лактионова // Личность профессионала в современном мире / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 109–127.
6. Ларіна Т. О. Життєстійкість як передумова постановки життєвих завдань / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: монографія / за наук. ред. Т.М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – С. 287-322.
7. Ларіна Т.О. Модель соціально-психологічних ресурсів життєздатності особистості в структурі психологічного благополуччя людини / Т. О. Ларіна // Тези доповідей ІХ-тих Гротівських читань «Ракурси психологічного благополуччя особистості», (9 червня 2017 року). – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – С.80-85.
8. Лефтеров В. О. Проблеми психологічного здоров'я та надання психологічних послуг населенню [Електронний ресурс] / В. О. Лефтеров // Інтегративна антропологія. – 2013. – № 2. - С. 47-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ia_2013_2_10.
9. Махнач А. В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма / А. В. Махнач. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. –. 459с.
10. Мордовець М. В. Громадянська активність в Україні: динаміка та основні форми [Електронний ресурс] / М. В. Мордовець // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 53. - С. 241-252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_53_31.
11. Набиуллина Р.Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция): учеб. пособие / Р. Р. Набиуллина, И. В. Тухтарова. – Казань: Казанская государственная медицинская академия, 2003. – 99 с.
12. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учебник для вузов / Г. С. Никифоров. – СПб.: Питер, 2006. – 607с.
13. Осадько Л.Ю. Саногений потенціал особистості: комунікативний підхід до концептуалізації феномена / Л. Ю. Осадько // Наукові студії із соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М. М. Слюса- ревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К.: Міленіум, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 184-197.
14. Сидоренко Ж. В. Соціально-психологічні передумови постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Ж. В. Сидоренко. – Київ, 2011. – 22 с.
15. Титаренко Т.М. Як допомогти свідкам і учасникам травматичних подій: горизонти соціально-психологічної реабілітації / Титаренко Т.М. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Київський націанальний університет імені Тараса Шевченко; гол. ред. В.І. Судаков. – К. : КНУ ім. Т. Шевченко, 2015. –№ 4 (29). – С.163-170.
16. Шубникова Е.Г. Формирование жизнеспособности личности будущих педагогов на основе волонтерской деятельности [Електронний ресурс] / Е. Г. Шубникова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – Режим доступу: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=13458 
17. Шувалов А. В. Гуманитарно-антропологические основы теории психологического здоровья / А. В. Шувалов // Вопросы психологии. – 2004. – № 6. – С.18-33.
18. Cobb S. Social support and health through the life course / S. Cobb // Aging From Birth to Death: Interdisciplinary Perspectives [Ed. M.Riley]. –Boulder, Colo:Westview Press, 1979. – P.93 – 106.
19. Feldman David B. Supesrurvival: The Surprising Link Between Suffering and Success [Електронний ресурс] / David B Feldman, Lee Daniel Kravetz Режим доступу: https://www.psychologytoday.com/articles/201407/supersurvival-the-fittest?collection=153279
20. Joseph S. Growth following adversity: Theoretical perspectives and implications for clinical practice / S. Joseph, P. A. Linley // Clinical Psychology Review. – 2006. – 26. – P. 1041–1053.
21. Seligman Martin E. P. Authentic happiness : using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment / Martin E. P Seligman. – Random House Australia, 2011. – 321p.
22. Tedeschi R. G. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence / R. G. Tedeschi, L. G. Calhoun // Psychological Inquiry. – 2004. – №15. – P. 1–18.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory