Ігор Геруш, Мар’яна Дікал, Тетяна Білоус. Оцінка рівня тривожності іноземних студентів першого курсу медичного університету.

// Наука і освіта.  2018.  №1. 124-130.


DOI:

Ігор Геруш,
кандидат медичних наук,
доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії,
проректор з науково-педагогічної роботи,
Мар’яна Дікал,
кандидат медичних наук, доцент кафедри
біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії,
Тетяна Білоус,
кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»,
Театральна площа, 2, м. Чернівці, Україна


ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ПЕРШОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено дослідженню рівня тривожності студентів-першокурсників, процес адаптації яких має певні особливості, зумовлені соціальними, політичними та психофізіологічними чинниками. Мета роботи: дослідити рівні ситуативної та особистісної тривожності в іноземних студентів першого курсу медичного університету. Для досягнення поставленої мети проведено анкетування 86 студентів першого курсу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». При проведенні дослідження використано опитувальник для оцінки тривоги / тривожності (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) Ч. Спілбергера у модифікації Ю. Л. Ханіна. Виявлено, що середній рівень тривожності траплявся у 27,9% випадках (24 респонденти) та високий – у 62 першокурсників (72,1%). Першу групу (І) сформували 13 студентів жіночої статі із середнім рівнем ситуативної та особистісної тривожності (середній вік респондентів 18,0±0,28 років), другу групу порівняння (ІІ) – 11 респондентів чоловічої статі (середній вік 18,4±0,53 років). Виявлено, що осіб жіночої статі із середнім рівнем тривожності порівняно зі студентами чоловічої статі рідше турбували відчуття тривоги. Співвідношення шансів «відчувати себе невдахою» у представників ІІ групи порівняно з І групою сягало 37,5, відносний ризик – 2,4, атрибутивний ризик – 57,5%, що свідчить про значні емоційні перевантаження у хлопців-першокурсників. Водночас, при думках про свої власні справи відчуття неспокою вірогідно частіше спостерігалося у хлопців, аніж у дівчат, зі співвідношенням шансів даної події 83,4, відносним ризиком – 2,8, атрибутивним ризиком – 64,4%. Відчуття внутрішньої скутості, засмучення, занепокоєння та смутку / хандри вірогідно частіше траплялося у ІІ групі порівняно з І групою. На основі проведеного опитування в усіх іноземних студентів-першокурсників медичного університету виявлено середній чи високий рівень тривожності, що свідчить про нагальну необхідність оптимізації психологічної підготовки абітурієнтів та розробку методів психокорекції вищезгаданої патології упродовж перших років навчання. Рівень тривожності у студентів-хлопців значно вищий порівняно з дівчатами, що вказує на їх більші емоційні перевантаження, які проявляються відчуттям внутрішньої скутості, засмученням ізанепокоєнням під час навчання


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісна та ситуативна тривожність, медичний університет, студенти-першокурсники.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Батюх О. В. Важливість дослідження тривожності у студентів першого курсу [Електронний ре- сурс] / О. В. Батюх // Медсестринство. – 2011. – № 4. – С. 22–23. – Режим доступу: http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php /nursing/article/view/5845
2. Волошин М. М. Аналіз взаємозв’язку тривожності та навчальної успішності студентів [Електрон- ний ресурс] / М. М. Волошин, Л. М. Назарець // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2013. - Вип. 1. - С. 153- 155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /prp_2013_1_58
3. Дубчак Г. М. Особливості навчального стресу сучасних студентів [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак. // Технології розвитку інтелекту електрон. наук. фахове вид. – Київ, 2016. - Т. 2, № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_3_13
4. Ічанська О.М. Зв’язок особистісної тривожності а мотивів навчання в студентів-психологів / О.М. Ічанська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 2, Том 1. – С. 62- 66. - Режим доступу: http://www.pj.kherson.ua/file/psychology_02/ukr/part_1/ 12.pdf
5. Каткова Т. А. Дезадаптація студентів в умовах навчання у вищій школі як фактор прояву стресу [Електронний ресурс] / Т. А. Каткова, К. Г. Песоцька // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманітар. ун-т. – Ялта, 2013. - Вип. 40. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(1)__35.
6. Руденко О. Особливості виникнення та переживання стресових станів у студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Руденко, А. Ляшенко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - Переяслав-Хмельницький, 2013. - Вип. 28(2). - С. 451-456. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /gvpdpu_2013_28_2_84
7. Фурдак Т. Тривожність та її виявлення у процесі адаптації першокурсників [Електронний ресурс] / Т. Фурдак // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2016. - Вип. 147. - С. 292-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_75
8. Ханін Ю.Л. Особистісні та соціально-психологічні опитувальники в прикладних дослідженнях: проблеми і перспективи // Соціальна психологія і громадська практика / Під ред. Є.В. Шорохова, В.П. Левковіч. - М.: Наука, 1985. - С. 163-177.
9. Al-Mohaimeed A.A. Perceptions of Saudi medical students on the qualities of effective teachers. A cross sectional study / A.A. Al-Mohaimeed, N.Z. Khan // Saudi Med J. – 2014. – Vol. 35(2). – P.183-188.
10. Al-Sowygh Z.H. Academic distress, perceived stress and coping strategies among dental students in Saudi Arabia / Z.H. Al-Sowygh // Saudi Dent J. – 2013. – Vol. 25. – P. 97-105.
11. Alzahem A.M. Effect of year of study on stress levels in male undergraduate dental students / A.M. Alzahem, H.T. Van der Molen and B.J. De Boer // Adv Med Educ Pract. – 2013. – Vol. 4. – P. 217-222.
12. Othman Z.L. Neurotic personality traits and depression among first year medical and dental students in Universiti Sains Malaysia / Z.L. Othman, Y.S. Kelvin, A. Othman, M.A. Yasin // Malays J Psychiatry. – 2013. – Vol. 22(1). – P. 51-60.
13. Newbury-Birch D., Lowry R.J., Kamali F. The changing patterns of drinking, illicit drug use, stress, anxiety and depression in dental students in a UK dental school: a longitudinal study / D. Newbury-Birch // Br Dent J. – 2002. – Vol. 192(11). – P. 646-649.
14. Stecker T. Well-being in an academic environment / T. Stecker // Med Educ. – 2004. – Vol. 38. – P. 465-478.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory