Natalia Afanasieva, Iryna Ostopolets, Nataliia Svitlychna. Peculiarities of Self-Attitude of Antiterrorist Operation Participants in Case of Loss of Health.

// Наука і освіта.  2018.  №1. 110-116.


DOI:

Наталя Афанасьєва,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах,
Національний університет цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна,
Ірина Остополець,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної психології,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
вул. Генерала Батюка, 17, м. Слов’янськ Донецької області, Україна,
Наталія Світлична,
кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри психології діяльності в особливих умовах,
Національний університет цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна


ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО ПРИ ВТРАТІ ЗДОРОВ’Я


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати теоретико-емпіричного дослідження проблеми впливу участі в антитерористичній операції на Сході України на самоставлення, самооцінку та самоповагу демобілізованих військовослужбовців. Актуальність проблеми обумовлена необхідністю розробки системи соціально-психологічної реабілітації демобілізованих бійців, особливо тих, які зазнали поранень, для вирішення таких питань: реадаптація до мирного життя, реінтеграція у соціальне середовище, попередження та психокорекція симптомів посттравматичного стресу тощо. Метою статті є дослідження психологічних особливостей самоставлення, самооцінки та самоповаги учасників бойових дій на Сході України, які втратили здоров’я унаслідок поранення, а також розробка та апробація програми соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на оптимізацію параметрів самоставлення та самооцінки учасників АТО. Для досягнення мети було використано комплекс теоретичних, емпіричних та математико-статистичних методів. За результати емпіричного дослідження встановлено, що ті бійці, які були поранені, мають у цілому позитивне ставлення до себе, наявна також низка особливостей, що відрізняє їх від інших учасників АТО. Вони очікують особливого ставлення до себе, залежать від відношення інших, чекають схвалення себе як особистості, мають розвинений інтерес до власного внутрішнього життя, почуттів. При цьому їхня самооцінка характеризується неадекватністю, вона є завищеною за невротичним типом. Рівень самоповаги середній з тенденцією до заниження, нестійкий. Тобто успіхи її підвищують, а невдачі, навпаки, роблять низькою. На основі результатів теоретичного та емпіричного дослідження створена програма соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на оптимізацію самоставлення та самооцінки учасників АТО, що втратили здоров’я внаслідок поранення. Його методологічною основою є системний підхід, який дозволяє розглядати будь-який психологічний феномен як систему у сукупності взаємозв’язків та взаємозалежностей. Результати застосування тренінгу показали його ефективність у набутті учасниками вмінь долати внутрішні бар’єри, навичок ефективного спілкування, інтегрування в цілісну особистість, формування адекватного самоставлення та самооцінки тощо.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самоставлення, самооцінка, самоповага, учасники бойових дій, втрата здоров’я, соціально-психологічний тренінг.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Єна А. І. Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / А. І. Єна, В. В. Маслюк, А. В. Сергієнко // Науковий журнал МОЗ України. – 2014. – № 1 (5). – С. 5–16.
2. Кокун О. М. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців / О. М. Кокун, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – Вип. 5 (42). – С. 262–267.
3. Мацевко Н. Феномен самоставлення в психології / Н. Мацевко // Психологія особистості. – 2010. – № 1. – С. 202–210.
4. Оніщенко Н. В. Психологічні особливості «виходу з війни» / Н. В. Оніщенко, В. О. Тімченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 21–24.
5. Потіха А. Соціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=858:reabilitatsiya-uchasnikivato&catid=8&Itemid=350
6. Сафін О. Д. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої післяекстремальної адаптації до умов мирного життя / О. Д. Сафін // Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. – Вип. 19. – Харків : НУЦЗУ, 2016. – С. 182–193.
7.Світлична Н. О. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників МНС: дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / Світлична Наталія Олександрівна. – Х., 2013. – 184 с.
8. Снедков Е. В. Медико-психологические последствия боевой психической травмы: клинико-динамические и лечебно-реабилитационные аспекты / Е. В. Снедков, С. В. Литвинцев, В. В. Нечипоренко, В. М. Лыткин [Електронний ресурс]. – СПб.: Военно-медицинская академия, 2015. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-4783.html
9. Afanasieva N. Quality of Life of Internally Displaced Persons in Ukraine: Social Psychological Analysis / N. Afanasieva, V. Bosniuk, L. Deinychenko, O. Kholodnyi, E. Mykhliuk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fmv.euba.sk/veda-avyskum/konferencie/archiv-konferencii/243-18- medzinarodna-vedecka-konferencia-medzinarodnevztahy-2017
10. Christopher M. A broader view of trauma : A biopsychosocial-evolutionary view of the role of the traumatic stress response in the emergence of pathology and/or growth / Michael Christopher // Clinical psychology review. – 2004. – № 24. – Vol. 1. – P. 75–98.
11. Foa E. B. Challenges and successes in dissemination of evidence-based treatments for posttraumatic stress: Lessons learned from prolonged exposure therapy for PTSD [Електронний ресурс] / E. B. Foa, S. J. Gillihan, R. A. Bryant // Psychological Science in the Public Interest, Supplement. 2013. – 14(2) – P. 65–111. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338436/
12. Joseph S. Client‐centred therapy, post‐traumatic stress disorder and post‐traumatic growth: Theoretical perspectives and practical implications / Stephen Joseph // Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. – 2004. – № 77. – Vol. 1. – P. 101-119.
13. Lehman D. Positive and negative life changes following bereavement and their relations to adjustment / D. R. Lehman, C. G. Davis, A. DeLongis, C. B. Wortman, S. Bluck, D. R. Mandel, J. H. Ellard // Journal of Social and Clinical Psychology. – 1993. – № 12. – P. 90–112.
14. Linley P. A. Positive Change Following Trauma and Adversity: A Review / P. A. Linley, S. Joseph // Journal of Traumatic Stress. – 2004. – №1. – Vol. 17. – P. 11–21.
15. Stein D. J. Cross-national analysis of the associations between traumatic events and suicidal behavior: findings from the WHO World Mental Health Surveys. [Електронний ресурс] / D. J. Stein, W. T. Chiu, I. Hwang et al. // PloS one. – 2010. – 13 (5) – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869349/
16. Tedeschi R. G. Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence / R. G. Tedeschi, L. G. Calhoun // Psychological Inquiry. – 2004. – №1. – Vol. 15. – P. 1–18.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory