Balalaieva O. Yu., Vakulyk I. I. Technique of Using E-Textbooks For Teaching Latin To Students of Agricultural Higher Educational Institutions.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 157-164.


DOI:

Олена Юріївна Балалаєва,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та класичних мов,
Ірина Іванівна Вакулик,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та класичних мов,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Oборони, 15, м. Київ, Україна


МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА
У НАВЧАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ


АНОТАЦІЯ:

Метою дослідження є опис основних компонентів методики використання електронного посібника у навчанні латинської мови студентів аграрних ВНЗ та оприлюднення результатів експериментальної перевірки її ефективності. На основі положень системного, компетентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та технологічного підходів, лінгвопрофесійних і методичних принципів навчання класичних мов, принципу комплексного використання традиційних і комп’ютерно зорієнтованих засобів, методів навчання і форм організації освітнього процесу розроблено модель використання електронного посібника у навчанні латинської мови студентів аграрних ВНЗ, що складається з цільового, змістового, технологічного і оцінювально-результативного блоків. Експериментальною базою дослідження слугував Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). Загалом до участі у проведенні експериментальної роботи було залучено 352 студенти, які продемонстрували неоднорідні показники в мотиваційній, когнітивній і діяльнісній сферах. Відтак для з’ясування ефективності методики навчання латини за допомогою електронного посібника за вказаними критеріями визначено три рівні (низький, середній, високий). Гіпотеза дослідження полягала в тому, що організація процесу навчання на основі методики використання електронного посібника, спроектованого за розробленою моделлю, сприяє підвищенню ефективності навчання латинської мови студентів аграрних ВНЗ. За результатами статистичного аналізу було виявлено, що середній бал в експериментальній групі на 0,51 вище, ніж в контрольній (достовірність підтверджено статистичним аналізом за критерієм Стьюдента). Під час експериментального дослідження з’ясовано, що в цілому швидкість виконання тестових завдань в експериментальній групі на 7,8% вища, ніж у контрольній (достовірність підтверджено статистичним аналізом за критерієм χ 2Пірсона). Порівняльний аналіз динаміки спрямованості навчальної мотивації засвідчив, що різниця у прирості кількості студентів, в яких переважають внутрішні мотиви вивчення латини, склала 10,4% на користь експериментального масиву. Експериментальна перевірка засвідчила перевагу ефективності навчання латини за запропонованою методикою порівняно із традиційною за мотиваційним, когнітивним і діяльнісним критеріями.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

модель, електронний посібник, проектування, латинська мова, експеримент.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Балалаєва О. Ю. Проектування електронних посібників з латинської мови для вищих аграрних навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.10 / О. Ю. Балалаєва. – К., 2016. – 269 с.
2. Балалаєва О. Ю. Діагностика наявності потреби у використанні електронних засобів навчання латини студентами-ветеринарами / О. Ю. Балалаєва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 208. – Ч. 1. – С. 8–14.
3. Балалаєва О. Ю. Навчання граматики латинської мови студентів-ветеринарів за допомогою електронного посібника / О. Ю. Балалаєва // Science Rise. – 2015. – Т. 9, №1 (14). – С. 74-78.
4. Балалаєва О. Ю.Elementa Linguae Latinae. Латинсько-український словник ветеринарно- медичних термінів : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / О. Ю. Балалаєва. – К. : НУБіП, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги : Pentium; 32 MbRAM; Windows 98SE/2000/XP/7.
5. Беспалько В. П. Теория учебника : дидактический аспект / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1988. –160 с.
6. Вакулик И. И. Психологические принципы изучения языка как основа прочных знаний / И. И. Вакулик // Перспективы развития высшей школы : материалы IV Международной науч.-метод. конф. / редкол. : В.К. Пестис [и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2011. – C. 15-17.
7. Вакулик І .І Про роль мотивації у сучасному комунікативному просторі / І .І Вакулик // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К. : Міленіум, 2017. – С. 63-64.
8. Вакулик І. І. Роль інформаційних технологій навчання у сучасному науково-педагогічному просторі / І. І. Вакулик // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 252-253.
9. Goodhew D. Using ICT in Classics / D. Goodhew // The Teaching of Classics, ed. Morwood J. – Cambridge : CUP, 2003. – P. 139-145.
10. Нunt S. The development of Teaching and Learning through the Use of ICT in the Latin Classroom / S. Hunt // Journal of Classics Teaching. – 2013. – №28. – P. 24- 28.
11. Landi L. Technology is culture: a new opportunity for teaching and learning Latin / L. Landi // Meeting the Challenge : International Perspectives on the Teaching of Latin. Edited by Bob Lister. – Cambridge : CUP, 2008. – P. 121-134.
12. Moss J. Computer-Assisted Learningin Second-Year Latin [Електронний ресурс] / J. Moss // Teaching Classical languages : an Online Journal of the Classical Association of the Middle West and South. – 2013. – Vol. 4, Issue 2. – P. 85. – Availableat : http: // tcl.camws.org/sites/default/files/TCL%20Spring%202013_0. pdf.
13. Reinhard А. Social networking in Latin class: A How-To Guide / A. Reinhard // Teaching Classical languages : an Online Journal of the Classical Association of the Middle West and South. – 2009. – Vol. 1, Issue 1. – P. 4-29. – Available ,at : http://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL_I_i_4- 29_Reinhard.pdf.
14. Vakulyk I. Factors of linguistic and speech competence formation / I. Vakulyk // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол. : С. М. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 248. – C. 52-56.
15. Vakulyk I. Working on terminology and professional vocabulary / I. Vakulyk // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 245. – C. 303-307.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory