Снігур Л. А., Сарафанюк Е. І, Луханін В. В., Ворона В. В. Психологічні основи реалізації завдання вищої військової школи щодо формування майбутнього офіцера як лідера.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 53-60.

Людмила Анатоліївна Снігур,
доктор психологічних наук, професор, Військова академія (м. Одеса),
Едуард Іванович Сарафанюк,
кандидат педагогічних наук, професор, Військова академія (м. Одеса),
Володимир Володимирович Луханін,
викладач, Військова академія (м. Одеса),
вул. Фонтанська дорога, 10, м. Одеса, Україна,
Валентин Володимирович Ворона,
викладач, Національний університет «Одеська морська академія»,
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА ЯК ЛІДЕРА


АНОТАЦІЯ:

У статті надані результати дослідження можливостей сприяння становленню особистості курсанта як лідера у вищому військовому навчальному закладі. Процес становлення лідера складається з трьох складових: інформаційної, формаційної і досвідної. Важливим є здійснення аналізу та самоаналізу розвитку лідерських якостей за допомогою військового товариства, отримання курсантами знань про лідерські якості та компе- тентна реалізація знань на практиці. Лідерство реалізовує себе в характері особистості. Розсудливість, справедливість і мужність у служінні ідеї захисту недоторканості кордонів, державності та народу України і вміння ставити високі завдання перед собою та іншими є базовими чеснотами лідера.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

формування, особистість, курсант, лідер, захисник, чеснота.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Барко В.І. Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України / В.І. Барко, О.В. Бойко, Ю.Б. Ірхін. – К. – 2008. – 200 с.
2. Діанін-Гарвард О. Як формувати свою особистість: шлях лідера / О. Діанін-Гарвард. – Львів: Свіча- до, 2014. – 178 с.
3. Осьодло В. І. Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній сфері Збройних сил України: досвід, проблеми, перспективи: Підручник / В. І. Осьодло, В. В. Стасюк, В. П. Шевчук та ін. / За заг. ред. В. Радецького. – К.: НАОУ, 2007 – 492 с.
4. Карамушка Л. М. Психологічний аналіз особливостей роботи конкурентноздатних управлінських команд в освітніх організаціях / Л. М. Карамушка, О. А. Філь // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 16. – С. 15-35.
5. Кревельд М. / Трансформация войны / М. Кревельд. – Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.–344 с.
6. Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 24. – С.7-16.
7. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України / За заг. ред. В.В.Стасюка. – К. – 2012. – 463 с.
8. Бойко О. В. Організація психологічної підготовки особового складу підрозділів Сухопутних військ: Навчально-методичний посібник / О. В. Бойко, Г. П. Воробйов, В. М. Замана, Л. В. Коберський, В. М. Муженко, П. П. Ткачук, А. М. Романишин / За ред. Г. П. Воробйова. – Львів: АСВ, 2012. – 430 с.
9. Зелинський А. Соняхи: духовність на часи війни / А. Зелинський. – Львів, 2015. – 125 с.
10. Рыбалко В. В. Психология чести и достоинства личности: Культурологические и аксиологические аспекты: научно-методическое пособие / В. В. Рыбалко. – Одеса: Интерпринт, 2010. – 413 с.
11. Vroom V. Leadership and Decision Making / V. Vroom, P. Yetton. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1983. – 290 p.
12.Meyer T. McChrystal and a Grain of Salt [Electronic resource] / T. Meyer // The Military Leader. – Mode of access: www.themilitaryleader.com/more-important-than-rank 13.Namara P. An Evolutionary Psychology of Leader-follower Relations / P. McNamara, D. Trumbull. – Nova Publishers, 2007. – 131 р.
14. Dixon N. F. On the Psychology of Military Incompetence [Electronic resource] / N. F. Dixon. – 2012. – Mode of access: http: // combatreform.- org/militaryincompetence.htm/

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory