Сенкевич В. Г. Возрастные различия в психологическом реагировании опасности в отношении поражения ВИЧ

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 238-246.

Вікторія Генріхівна Сенкевич,
практичний психолог,
Житомирський обласний центр профілактики та боротьби із СНІДом,
вул. Щорса, 28, м. Житомир, Україна


ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ РЕАГУВАННІ НА НЕБЕЗПЕКУ ЩОДО УРАЖЕННЯ ВІЛ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено емпіричне порівняння вікових відмінностей у реагуванні на небезпеку щодо ура- ження ВІЛ. Психологічне реагування розглядається у поєднанні процесів емпатування та контролю над ризи- ком інфікування ВІЛ. Контроль над ризиком інфікування суб’єкта визначають показники його емоційної зріло- сті; переважаючі копінг стратегії та копінг-механізми; стурбованість особистою безпекою; рівень знань із питань ВІЛ/СНІД; оцінка ризику власного ураження та ураження для Іншого; суб’єктний контроль над ситу- ацією інфікування; коефіцієнт статевого ризику ВІЛ; досвід небезпечної поведінки. Отримано підтвердження вікової диференціації емпатійних ставлень: доросла вікова група проявляє вищі рівні емпатійних ставлень як до загалу, так і до людей, які живуть з ВІЛ. У всіх вікових групах копінг-механізми знаходяться в адаптацій- ному межовому стані. У групі раннього юнацького віку напруженість копінг-стратегій «позитивна переоцін- ка» і «втеча – уникнення» є вищою, як і стурбованість особистою безпекою; більше експериментів з вживан- ням наркотичних речовин. Дорослій віковій групі властиві вищі показники емоційної зрілості, а також краща поінформованість з питань ВІЛ/СНІД. З віком зростає «досвід небезпечної поведінки», зокрема, коефіцієнт статевого ризику інфікування ВІЛ; кількість випадкових незахищених статевих стосунків та платних сексуа- льних послуг; досвід важкого алкогольного сп’яніння.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічне реагування, емоційне реагування, емпатійність, компоненти реагування на небезпеку, юнацький вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. ВІЛ-інфекція в Україні: Інформ. бюл./ МОЗ України, ДУ «Укр. центр контролю за соціально небе- зпечними хворобами», ДУ «Ін-т епідеміології та інфе- кц. хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН Украї- ни».– 2013.– №40. – 24 с.
2. Журавльова Л.П. Психологія емпатії: Моног- рафія / Л.П. Журавльова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
3. Журавльова Л.П., Сенкевич В.Г. Емпіричне дослідження емпатійності у структурі реагування мо- лоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ / Л.П.Журавльова, В.Г.Сенкевич // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол.: І.Д. Пасічник, Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 2. – С. 39-54.
4. Підлітки груп ризику в Україні: виклики та час дій. Адвокаційний документ / ЮНІСЕФ, Укр. ін.-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К., Версо 04, 2011. – 56 с.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.: Учебное пособие для студ. Вузов / С.Л. Рубинштейн, Спб.: Питер. – 2007. – 713 с.
6. Сенкевич В.Г. Структуризація феномену не- безпеки щодо ураження ВІЛ / В.Г. Сенкевич // Наука і освіта. Спецвипуск. «Психологія особистості: теорія, досвід, практика» – Одеса. – 2013, №7/СХVІІ.– С.80- 86.
7. Сенкевич В.Г. Емпатійність у структурі реа- гування молоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ / В.Г. Сенкевич // Наука і освіта. Випуск. «Психологія і педагогіка» – Одеса. – 2014, №5/СХХІІ. – С.189-196.
8. Чебикін О.Я. Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ / О.Я.Чебикін, Л.П. Буту- зова. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2006. – 200 с.
9. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / И. В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2005. – 349 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory