Майстренко Т. М. Особистісні цінності у регуляції навчальної діяльності студентів.

// Наука і освіта. 2016. №5. –218-222.

Тетяна Миколаївна Майстренко,
старший викладач кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ У РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються результати дослідження особистісно-ціннісного компоненту рефлексії здібно- стей студентів з різними рівнями ціннісної регуляції. Особистісні цінності є важливим чинником регуляції. Спільною для усіх студентів є важлива роль морально-етичних цінностей у процесі регуляції. Комунікативні якості як значимі виокремлюють студенти усіх рівнів, крім суб’єктно-ціннісного. Значимість морально- вольових цінностей знижується на вищих рівнях регуляції. Натомість відмічається зростання ролі діяльнісних цінностей, що може свідчити про професійний розвиток студентів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

регуляція, рефлексія, особистісні цінності, цінності, ціннісна регуляція навчальної діяльності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О.Моляко, О.Л.Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320с.
2. Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості / З.С. Карпенко. – К.: ТОВ «Міжнар. фін.агенція», 1998. – 216 с.
3. Леонтьев Д.А. Психология смысла: Природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леон- тьев. – 2-е изд., испр. – М.: Смысл, 2003. – 486 с.
4. Майстренко Т.М. Рівні ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно- модульної системи навчання / Т.М. Майстренко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. –Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 14. – С.135-143.
5. Музика О.Л. Здібності у системі ціннісної ре- гуляції розвитку творчо обдарованої особистості / О. Л. Музика // Актуальні проблеми психології: Про- блеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О.Моляко. – Т.12. – Вип. 5. – Ч.І. – Жито- мир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С.49-55.
6. Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення пси- холога-практика в системі вищої школи: [монографія] / Н. І. Пов’якель. – Вид. 2, випр. і доп. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 298 с.
7. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
8. Радчук Г. Аксіопсихологія вищої школи. Мо- нографія / Г. Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – 415 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory